Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Visma Business

Anonymisere kunde- og leverandørdata

Les mer

Fra og med Visma Business 14.01 er det mulig å anonymisere kunde og leverandørdata som er eldre enn 5 år. Grensen på 5 år er i forhold til oppbevaringsplikten. Denne grensen er mulig å endre om dette gjelder aktører med lenger oppbevaringsplikt enn 5 år. For at aktøren skal anonymiseres må:

 • Kunde- og leverandørsaldo gå i null
 • Det kan ikke være transaksjoner som er nyere enn perioden for oppbevaring er satt til
 • Ingen fremtidige transaksjoner for aktøren

Før man kan ta i bruk funksjonaliteten må følgende gjøres i Visma Business:

 • Opprette en kunde og en leverandør til bruk i lagringen

Under Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Grunndata må kunde og lev for anonymisering legges inn.

Selve slettingen foretar man ved å markere de kunder eller leverandører som skal ryddes. Det er fullt mulig å markere alle, men dette anbefales ikke da prosessen kan være tidkrevende og det er ikke mulig å jobbe i Visma Business mens prosessen pågår.

Marker kunder man ønsker å anonymisere | Høyreklikk | Behandling | Slett kunde-/leverandørdata

Visma.net

Deaktivert bankavtale i AutoPay i forbindelse med DnB endringer

Les mer

I forbindelse med endringer i bankavtalen hos DnB for regnskapsgodkjente betalinger så har dette ført til at noen klienter har fått deaktivert sin AutoPay-avtale.

For å aktivere den igjen må du gå inn i AutoPay, og under Administrasjon finner du deres bankavtaler. Aktiver avtalen og klikk på blyanten.

Under "velg tjenester" må du aktivere tjenestene du skal ha aktivert på avtalen. Deretter klikk lagre.

Visma Business

Bruk Visma Scanner for "andre bilag" i tillegg til Faktura og Kreditnota

Les mer

Med versjon 14.0 eller nyere av Visma business er det mulig å benytte Visma scanner og Autoinvoice for  «andre bilag». Ta enkelt bilde med mobilen og send det rett til regnskapsføreren din.

Med «andre bilag» mener man her bilag som verken er faktura eller bankbilag og som derfor uansett må behandles manuelt på en eller annen måte.

Disse bilagene trenger normalt ikke å bli behandlet med en gang. Når disse bilagene blir sendt fra Visma Scanner går de rett til AutoInvoice som automatisk videresender dem til Visma Document Center uten noen form for behandling. Dokumentet lagres så i Visma Document Center og informasjonen om bilaget sendes så ubehandlet til en ny tabell i Visma Business for senere bokføring.

Dokumentene samles opp i denne nye tabellen i Visma Business og ligger der inntil det er naturlig for regnskapsfører å se på dem og behandle dem.

Hvordan aktiveres dette?

Aktiveringen skjer i Autoinvoice. Gåinn i Visma Business | Logistikk | Autoinvoice | Gå til Visma.net Autoinvoicefanen| Autoinvoice-innstillinger | Fakturainnstillinger | Visma Skanner | Aktiver

Visma Business

Endring i purre- og inkassosatser

Les mer

Regjeringen vedtok i juni endring av satser for purregebyrer og inkassosatser. De nye satsene er gjeldende for faktura med hovedforfall fra og med 1.oktober. Les mer om endringen her.

For å endre satsene i Visma Business går man inn på Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Reskontro | Purre/rentebehandling. Her er det enkelt å legge inn det nye gebyret på kr 35,-.

Gebyret er gjeldende fra og med 1 oktober. Det er ingen mulighet til å registrere fra dato på purregebyret så dersom man endrer gebyret vil dette gjelde alle fakturaer uansett forfallsdato.

Huldt & Lillevik

Remittering til ansatte med utenlandsk bankkonto

Les mer

1. Velg oppgaven Kartotek - firmaoppsett og klikk på mappen Parametre

2. Merke feltet Remittering utland

3. Velg oppgaven Kartotek - personer. Gjør følgende på alle personer med utenlandsk bankkonto:

- Påse at nøyaktig adresse er angitt. Adressen er med i remitteringsfilen og det er viktig at denne er komplett.

- Velg utenlandsk bankkonto i gruppen bankkonto og oppgi BIC og IBAN.

Lage remitteringsfil:

Når du overfører betaling til utenlandsk bankkonto må du benytte formatet Nettbedrift Telepay (eller AutoPay)

1. Kjør lønnsberegning på vanlig måte.

2. Skriv ut banklisten i oppgaven Periodens Lønn - Lønnsrapporter. Velg Nettbedrift Telepay i feltet Remittering til.

3. Registrer opplysningene til betalingsformidleren. Husk å oppgi hvem som skal dekke omkostninger for betalinger i Norge/utlandet.

4. Skriv ut banklisten. Utbetalinger til utenlandske bankkonti blir spesifisert på egen liste.

5. Lag remitteringsfil og overfør til bank på vanlig måte.

Huldt & Lillevik

Fordeling av fastlønn på kostnadsbærer

Les mer

1. Velg oppgaven Kartotek - Firmaoppsett og klikk mappen Parametre.

2. Merk feltet Fast lønn fordelt på kostnadsbærere under Systemoppsett

3. Lagre

4. Velg oppgaven Kartotek - Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett kostnadsfordeling.

5. Kontroller at kostnadsbæreren du skal fordele fast lønn på har Variabel i feltet Type. I dette eksemplet har vi valgt å fordele på avdeling.

6. Lagre

7. Velg oppgaven Kartotek - Fast lønn/trekk. Merk linjen du skal fordele. Angi nederst i skjermbilde kostnadsbærer (i dette eksemplet avdeling) og andel av fastlønn for hver kostnadsbærer. Summen av andeler må være 100 %.

8. Gjenta punkt 7 for alle linjer som skal fordeles.

9. Lagre

I oppgaven Periodens lønn - Registrere pr. person viser systemet grunnlaget og fordeling på hver sin linje. De fordelte linjene er låst for redigering, men hvis du endrer beløpet på grunnlagslinjen blir de fordelte linjene oppdatert.

Viser navnet på elementet som er registrert på linjen du står på.

Visma Global

Saldorapport til Excel fra Visma Global

Les mer

Vi benytter i dette eksempelet modulen «Dynamisk rapportering» i Visma Global. Der kan en enkelt benytte høyre musetast og velge «kopier til Excel»

NB: Excel starter ikke av seg selv etterpå, du må starte Excel og bruke «lim inn» for å få tallene frem i Excel arket (stå i Celle A1, helt oppe til venstre og velg Høyre musetast og «Lim inn»)

Lage rapport linjer:

Velg «Økonomisjef» i menyen på høyre side.

Velg arkfane 2 «definering av linjer».

Sett opp nøyaktig slik som under.

Lagre rapporten nede i høyre hjørnet.

Skriv inn «Saldobalanse» og trykk på lagre.

(Sikkert lurt å prøve dette ut på ett firma/én klient, før du legger den ut på alle).

Lage rapportkolonner:

Gå tilbake til arkfane 1 «Rapportering».

Trykk på knappen «vedlikehold rapportkolonner».

Fyll ut nøyaktig som i bildet under.

Velg deretter lagre.

Når du skal lagre så kommer dette bildet opp, sett inn «Saldobalanse» og trykk på lagre.

Kjøre rapporten:

Du skal fortsatt stå på «Økonomimedarbeider» og «arkfane 1 rapportering».
I «Rapport oversikt» velger du «Saldobalanse» (klikk på den).
I «innhold i rapportkolonner» velger du også «Saldobalanse».
Under «Detaljnivå» anbefaler vi kryss på «Hovedbokskonto» og «Vis detaljer».
Velg korrekt regnskapsperiode og regnskapsår.

Kjør rapporten og klipp og lim inn i Excel.

Visma Global

Opprette nye bilagsnummerserier

Les mer

Kunder som har «evigvarende» bilagsnummer serier trenger ikke om å gjøre det vi beskriver her.

Kunder som har «bilagsnummer serie» per år, må følge instruksjonene under.

1. Finn frem meny punktet «Bilagsgruppe» under «Bilagsart». Gå inn på «Grunndata» og «vedlikehold  registre» for finne frem «Bilagsgruppe». I eksempelet under så finner du menypunktet «Bilagsart» under menypunktet «kostnadsbærere».

(Hvis du ikke bruker kostnadsbærere som avdeling, prosjekt etc., så finner du «bilagsart» som et eget menypunkt).

For å kunne åpne menypunktet, så trykker du på pluss-tegnet foran.

2. Få oversikt over hvilke bilagsnummer grupper du har aktivert. Trykk på F12 i det gule feltet rett bak teksten Bilagsnrgruppe.

Dobbeltklikk på den bilagsgruppen du vil se på/endre.

Sett inn 2013 i første ledige linje. Sett inn bilagsnummer du skal starte på i 2013 i kolonnen «første bil nr». Sett inn siste bilagsnummer i serien. I eksempelet over er bankbilag fra 9000 til 9999. I den siste kolonnen («siste tildelte bilagsnr) så skal du ikke sette inn noe. Trykk på lagre og du er klar for å gå videre på neste bilagsnummer serier. Repeter da fra toppen av denne siden.

Visma Global

Justering av marger på PDF utskrifter

Les mer

Hvis margene på PDF utskrifter fra Visma Global ikke er korrekte, så kan du justere og tilpasse dette selv.

Menyvalg - verktøy - Administrator rutiner - trykk på plusstegnet foran «skriver» - velg «Juster dokumentutskrift» -sett inn PDF

Du må regne med å måtte prøve og feile litt for å bli fornøyd

Et tips kan være at hvis du må flytte hele utskriften til høyre, så velger du 10 i venstre marg og minus 10 i høyre marg.

Visma Business

Låste prosesser

Les mer

Prosesser er hvert vindu som er åpnet i Visma Business, slik at en bruker vil ha like mange prosesser som antall vinduer som er åpnet for valgt bedrift og systemdatabase. I de tilfellene hvor det er flere prosesser enn åpne vinduer, har det vært avbrudd som ikke er ryddet. Har disse prosessene låste rader eller en behandling så vil de låste radene ikke kunne redigeres i Visma Business.

For å kunne løse opp i en låst prosess må man ta opp kolonnen med prosessnr. Den får man opp ved å krysse for Kontrollkolonne etter å har gått inn på Hent frem skulte kolonner (Ctrl-u) og valgt prosessnr.

Da vil man få frem prosessnr. Sett markøren i feltet og klikk ctrl-shift-delete.

Visma Business

Valuteringsdato lik bilagsdato

Les mer

For å få automatisk opp Valuteringsdato lik bilagsdato på bilag i Visma dokumentsenter må man inn på Systeminnstillingene. Under Generelt kan man sette en hake på Kopier bilagsdato til valuteringsdato.

Visma Global

Hvordan føre vekk differanser

Les mer

Hvis det under ekstern eller intern revisjon oppdages differanser og en har både sjekket og dobbelt sjekket at differansen stemmer,så er det mulig å føre vekk differanser «ensidig» i Visma Global.

Vi anbefaler at kunder oppretter konto nummer 9999 og kaller den «gamledifferanser» eller «observasjonskonto». Standard kontoplan strekker seg fra kontonummer 1000 til kontonummer 8999. Når det blir ført verdier på konto 9999 så kommer ikke det med på standard regnskapsrapporter i Visma Global.

For å opprette denne kontoen gå til grunndata - vedlikehold registre - hovedbok - skriv inn 9999 i hovedbokskonto - lagre

Kontonummer over nummer 8999 i Global - «oppfører seg» som en balansekonto. For at føringer på konto 9999 ikke skal bli overført til nytt år, så må en inni oppsettet av Global og sette konto som en driftskonto.

Hvordan sette konto 9999 til å bli en driftskonto?
Gå inn på Verktøy - Firmainnstillinger - velg arkfane 5 kontoavgr.
Rett bak «driftskontoer», setter du inn fra 3000 til 9999 som i bildet under.
Etter at du har lagret, må du starte og stoppe Visma Global, evt. skift/nytt firma og logg inn igjen på klienten.

Når detter er gjort kan du gjøre børtføringer av differanser med konto 9999 som motkonto.

Visma Global

Låse opp blokkerte oppgaver

Les mer

Får du beskjed om at en bunt er låst? Dette klarer du fint å «låse opp» selv.

Menyvalg - Verktøy - Administrator - Rutiner

Trykk på plusstegnet foran «Status». Velg «jobbstatus».

Oppe i høyre hjørnet er der en knapp «»Vis tabell låser». Se pil i bildet under.

I bildet som kommer opp vil bunten (eller ordre eller andrerutiner som er låst komme opp)
Merk linjen som skal låses opp/slettes. (Merk helt fremme i kanten på linjenummer slik at linjen blir mørk)

Trykk på knappen «Slett markerte linjer» (Svar JA til sletting)

Visma Global

Hovedbokposter til Excel fra Visma Global

Les mer

Gå inn på forespørsel – kontoforespørsel, under spesifisering-kontonr setter du inn xxxx og trykk enter.

Da kommer alle kontoene opp.

Høyreklikk og velg tabelloppsett. Da kommer skjermbilde under opp.

Velg ønsket alternativ. Kontonummer og kontonavn børe være med. Og aktiviser.

Høyreklikk og velg kopier til Excel.

Hent opp Excel ark, lim inn innhold og lagre.

NB: Hele hovedboken kommer nå ut til Excel.

Det er kun transaksjoner per konto som kommer med, inngående balanse og utgående balanse mangler. Mange vil derfor i tillegg ha en råbalanse på samme periode for å avstemme at den er korrekt i forhold til tidligere innsendte tall.

Visma Business

Hente frem kolonne/felt

Les mer

Ved hjelp av Ctrl + U (Hent frem) og Ctrl + H (Skjul) har man mulighet til å hente frem kolonner/felter man ønsker å benytte, evt skjule de man ikke vil ha åpne.  

Evt kan man benytte Design menyen og valgene Hent frem og Skjul  

Feltene som ligger til venstre i tabellen kan markeres og klikke ok for å flytte feltet over til vindu man står i.

Standard er at innsatte kolonner settes til venstre for den kolonnen som var markert når man valgte å hente frem. Alternativt kan man huke av på Innsett til høyre før ok om man ønsker å sette feltet til høyre.

Krysset for «Kontrollkolonner» gir tilgang til flere kolonner enn man ser som standard. Kolonner som kan ha bruk for er for eksempel «Endret av bruker», «Endret dato» «Endret kl» og «Prosessnr»

Visma Business

Purringer

Les mer

Det er gode muligheter for å sende ut purringer automatisk fra Visma Business. Dette ligger under Regnskap | Kundereskontro | Purringer | Lag purreforslag

Under fanen «Lag purreforslag» vil man finne alle poster som er klare til å bli purret. Marker de kunden som skal purres (evt alle) og velg Behandling | Oppdater purreforslag (alternativ høyreklikk | Behandling | Lag purreforslag)

OK i neste dialogboks vil leggeklart et samlet purreforslag med alle åpne poster som nå er generert til et purreforslag. Postene får nå Purreforslagstatus 1. Dersom man ønsker å unnlate noen poster kan statusen her endres fra 1 til 2.

Purringene kan skrives ut under fanen «Utskrift av purringer» De skrives da ut eller sendes via e-post.

Når godkjenningen bekreftes i etterkant forsvinner alle poster. Har man krysset av for bokføring under Administrasjon | Bedriftsopplysinger | Regnskap – blir det danne en bunt automatisk.

Visma Business

Godkjenne faktura i Visma.net Approval

Les mer

Når en faktura eller et annet dokument er lagt på flyt får godkjenneren en epost samt et push-varsel. Følg linken og logg på Visma.net

Under Mine oppgaver vil dokumenter til godkjenning ligge

Du kan utføre følgende handlinger på en oppgave:

Godkjenn: Du er enig i innholdet i dokumentet. Dokumentet fortsetter i arbeidsflyten og sendes til neste godkjenner. Dersom du er den siste godkjenneren i arbeidsflyten, sendes dokumentet tilbake til den andre tjenesten.

Avvis: Du er uenig i innholdet i dokumentet. Prosessen stanser umiddelbart, og dokumentet sendes tilbake til den andre tjenesten. Bør kun benyttes i tilfeller hvor fakturaen åpnebart er feil. Feks sendt til feil firma. Dersom man evt vil få en kreditnota skal faktura godkjennes, men legges på kommentar om at den ikke skal betales.

Rediger: Hvis denne funksjonen er tilgjengelig, kan du redigere grunnleggende informasjon i dokumentet (for eksempel legge til kontering) og enten godkjenne eller sende det.

Videresend: Du overleverer oppgave til en annen person for avgjørelse

Forespørre om revurdering: Du sender oppgaven til en annen person for revurdering eller en oppfatning. Når denne personen har gjennomgått dokumentet, returneres det til deg for avgjørelse

Visma Business

Endring av mva sats

Les mer

Endring av mva sats kan gjøres i tabellen Merverdiavgift.

Tilgang til tabellen får man ved å gå på Navigeringsmenyen og åpne Oppsett utforsker (Ctrl-O)

I tabellen har man mulighet til å legge inn ny sats på ønsket Mva.nr og fra ønsket dato.  

Eks.

Visma.net

Varetelling

Les mer

Denne guiden viser hvordan man utfører en varetelling av det hele fysiske lageret i Visma.net ERP.

Under lagersteder kan det være greit å huke av for å fryse lageret når varetelling pågår, da kan man ikke utføre noen transaksjoner eller oppdatert mottak. Man kan lagre innkjøp og mottak men ikke oppdatere. Da unngår man at det blir feil i antall om andre brukere registrerer transaksjoner.

Det første steget i varetellingen er å opprette en vareopptellingstype, dette finner du under lager – innstillinger. I dette tilfellet skal vi telle hele lageret.

Velg et navn til varetellingen (typenr), og en beskrivelse. Så velg hvilken genereringsmetode som skal benyttes, her teller vi hele fysisk lager. Velg lagersted som skal telles, evt. La det stå tomt om alle lagre skal telles.

Deretter må vareopptellingen klargjøres. Gå til lager – behandling - klargjør vareopptelling. Her velger du typenr. (det du opprettet på vareopptellingstypen). Så velger du lagersted som skal telles.

Her vil alle varene som har hatt lagertransaksjoner komme med i tellingen. Om man ønsker å legge til saldo på varer som man har på lager likevel kan man legge til blanke linjer.

Trykk så på "generer fysisk lager". Da vil lageret fryses om knappen "frys lager" under lagersteder er aktivert. Så blir du sendt til skjermbildet godkjenn vareopptelling.

Man kan skrive ut tellelister til de som skal telle lageret. Søk opp tellelister, velg tellingen, og kjør rapport. Her vil det stå realisert antall og fysisk antall man kan skrive inn.

Enten kan vi legge inn antall på varer som er telt i skjermbildet vareopptelling eller godkjenn vareopptelling. Her ser vi antall før telling og opptalt antall. I skjermbildet vareopptelling kan man også velge lokasjon om man deler opp arbeidet, om en bruker tar den reolen og en annen den andre reolen.

Om man ønsker å legge til varer som ikke ligger her trykk på "legg til". Legg til vare og antall.

For å avslutte, annulere, eller fullføre, gå til skjermbildet godkjenn vareopptelling. Evt. utfør tellingen i godkjenn vareopptellingsbildet også.

Annuller - da avsluttes hele vareopptellingen og ingen av verdiene som har blitt lagt inn vil bli lagret.

Avslutt - da stenges vareopptellingen og det kan ikke legges til mer informasjon der. Du kan heller ikke oppdatere et varemottak.

Fullfør - da opprettes det en justering, lagerkorreksjon, og et referansenr.

Før man fullfører må vi enten legge til verdier på alle linjene på opptalt antall, eller velge de som har status "ikke angitt" til null eller hoppet over.

Når vi velger "fullfør fysisk lager" vil det bli opprettet en lagerjustering. Denne kan du se ved å klikke på justeringsinformasjon. Her får du opp detaljer og kan videre finne buntnr. for bokføringen av korreksjonen i regnskapet. Motkonto styres av årsakskoden som står på hver enkelt vare i varetellingen.

Visma.net

Opprette lagervarer

Les mer

Man kan opprette nye lagervarer ved å gå til meny – lager – lagervarer  

Trykk på + for å opprette en ny (evt. bruk snarvei fra meny lager)

Velg et varenr. og beskrivelse.

Velg vareprofil, da vil en del forhåndssatte innstillinger bli lagt inn på varen. Dette kan endres om det er ønskelig, annen avgiftskode, målenhet, lagersted osv. Det er også mulig å opprette egne vareprofiler om man har flere varer som skal ha like innstillinger.

Legg evt. til standard pris på varen under fanen pris/kost-info.

Om denne varen har en standard leverandør kan det med fordel legges til leverandør på denne varen under leverandøropplysninger.

Visma.net

Attributter/egenskaper

Les mer

Attributter er egenskaper man kan sette på varer, kunder, og leverandører.

Attributter settes ved å først opprette hvilke som skal være tilgjengelige i systemet, dette gjøres under meny – konfigurasjon – attributter

Legg til attributtnr., en beskrivelse, og hvilken type egenskapen skal ha – kontrolltype

 • Tekst: ren tekst informasjon
 • Kombinasjon: dropdown meny med ulike valg
 • Multivalg kombinasjon: dropdown meny der man kan velge flere valg
 • Avmerkingsboks: huke av eller på
 • Dato og klokkeslett

For kombinasjon og multivalg kombinasjon må det legges til verdier under. Legg til et verdinr. og en beskrivelse.

I dette tilfellet har vi valgt farge der dette skal være en egenskap til en vare. Her velger vi kombinasjon og legger til hvilke farger som kan velges.

Når attributten er satt opp her må den legges til på vare-/kunde-/leverandørprofil for at den skal være synlig på varen/kunden/leverandøren den skal settes på.

Gå til meny – lager – vareprofil – velg den vareprofilen som skal ha egenskapen, og under egenskaper velges det om den skal være påkrevd eller ikke, lagre.

Gå så til varen, i dette tilfellet, som vi skal ha attributten på og velg egenskaper. Her ser man hvilke egenskaper man kan velge mellom og velger de som er relevante og beskriver denne varen, evt. også de som er påkrevde om det er noen.

Visma.net

Automatiseringsplaner

Les mer

Det er mulig å automatisere mange manuelle repetitive prosesser i Visma.net ERP. For å sette opp automatisering på prosesser må man sette opp en automatiseringsplan. Gå til menyen og velg flere valg – system – automatiseringsplaner. (Du kan også opprette automatiseringsplaner direkte fra behandlingsvinduer, se etter dette ikonet)

Angi en beskrivelse og velg hvilket vindu denne planen skal kjøre i. I dette eksempelet bruker vi fakturainnboksen. Vi velger dagens dato som startpunkt og huker av for ingen utførelsesgrense, slik at den begynner i dag og slutter aldri å kjøres.  

Under tidsplan velges hvor ofte den skal kjøres. I dette tilfellet skal denne gå daglig mellom 16:00 og 00:00 hver 2 time. Det vil si at i dette tidsrommet så vil fakturainnboksen behandles.

Det kan legges opp betingelser for å behandle spesifikke fakturaer på forskjellige måter om man ønsker det, da går du til fliken betingelser. Vanligvis vil man behandle alle, og lar betingelser stå tom. Man setter gjerne heller opp fakturainnboksregler med betingelser over hvordan systemet skal behandle forskjellige fakturaer.

Under filterverdier kan man velge filter over hvilke fakturaer som blir behandlet. I dette og i de fleste tilfeller vil man velge de som har status ny. De som er blokkert eller feil må man se gjennom før man behandler de videre.

Når denne planen settes til aktiv vil den kjøre i bakgrunnen og du slipper selv å behandle fakturaer i fakturainnboksen som har status ny.

Visma.net

Opprette ikke lagerførte varer

Les mer

Å opprette en ikke lagerført vare i Visma.net ERP kan gjøres enten under kundereskontro, leverandrørreskontro, eller lager. Trykk på vis hele menyen nederst og under registre finner du valget.

Trykk på + for å opprette en ny ikke lagerført vare. Angi et varenr. om det ikke er satt automatisk nummerering.  Legg til et navn på varen under beskrivelse.

Velg så hvilken vareprofil denne hører til, da settes blant annet posteringsklasse og avgiftskode automatisk basert på profilen.

Det kan også legges til info angående pris, leverandør, embalasje osv. Evt. kan det legges til spesifikke hovedbokskontoer som skal foreslås ved bruk av denne varen.

Visma.net

Registrere manuell kundebetaling

Les mer

Enkeltbetaling:

Gå til kundebetalinger under transaksjoner i kundereskontro. Trykk på + for å registrere en ny betaling manuelt.

Velg kunde og deretter betalingsmetode 4 som er manuell betaling. Standard betalingskonto blir valgt automatisk.

Trykk på + under dokumenter til matching. Let opp fakturaen som skal registreres manuell betaling på.  

Skriv inn betalt beløp øverst ved kundenavnet. Påse at dato og annen info stemmer og trykk oppdater.

Massebehandling:

Det er også mulig å massebehandle betalinger.

Gå til kundereskontro – manuelle betalinger under behandlinger.

Velg de som skal registreres manuell betaling på - behandle. Nå opprettes manuelle betalinger på disse og de vil automatisk matches og oppdateres.

Etter de valgte er behandlet blir det opprettet en betaling, dette kan man kan gå direkte til ved å klikke på ref.nr. fra betaling

Visma.net

Repeterende faktura

Les mer

For å lage en rutine som oppretter repeterende fakturaer må det først lages en faktura som systemet skal ta utgangspunkt i som mal.  I dette eksempelet husleie på 8 000 kr. Det er viktig at denne har status balansert (at den kun lagres, og ikke oppdateres).  

Gå til repeterende transaksjoner under kundereskontro. Trykk på + for å opprette en ny. Legg til en beskrivelse. Velg startdato, den er nå satt til dagens dato. I dette eksempelet skal den repeteres 3 ganger. Den skal gå månedlig, den 1. hver måned. Under dokumentliste trykk på + og legg til fakturaen som ble opprettet tidligere som mal. Trykk så lagre.  

Gå til opprett repeterende transaksjoner under kundereskontro. Her vil transaksjonen ligge og den er klar til å kjøres. Det kan også legges opp en automatisk plan her som kjører denne transaksjonen hver måned.  

Denne rutinen vil bare opprette fakturaene. Hvis du vil automatisere at de oppdateres og sendes kan dette også settes opp.

Visma.net

Opprette utgående faktura

Les mer

Gå til kundereskontro og velg utgående faktura. Trykk deretter på + for å opprette en ny faktura.

Velg først hvilken kunde den skal til. Trykk på + for å legge til varelinjer. Enten kan det legges til et varenr. her, da vil noen felter bli fylt ut, eller legge til antall og pris manuelt på linjen. Her kan du legge til transaksjonsbeskrivelse, konto og kostnadsbærer det blir ført mot.

Under regnskapsdetaljer står det om den er bokført eller ikke ved at et buntnr. blir generert når den er bokført. Her står det også hvilke kontoer fakturaen føres mot.  

Under fakturaadresse kan adresse o.l overstyres , eventuelt endre utsendingsmetode. F.eks. huke av for at den skal sendes til Autoinvoice hvis dette ikke er satt som standard på denne kunden.  

Når alt er registrert kan du klikke på lagre og oppdatere slik at den blir bokført i regnskapet. Nå vil fakturaen få et buntnr. som peker til bunten som har blitt generert i hovedbok.

Visma.net

Opprette ny kunde

Les mer

Gå til kundereskontro og velg kunder for å komme til kunderegisteret. Trykk på + for å opprette en ny kunde. (Du kan også klikke direkte på ny kunde i menyen)

Fyll inn navnet til kunden og eventuelt annen generell informasjon som bør stå på kunden som adresse, e-post, og telefonnr.

Hvis det skal sendes faktura via Autoinvoice til kunden må det hukes av for under faktureringsinnstillinger. (Dette kan settes opp som standard på kundeprofilen). Husk å registrer e-post og orgnr. på kunden slik at fakturaene kommer fram. (Orgnr. registreres under leveringsinnstillinger i neste fane)

Om det er en privatkunde kan det hukes av for det her.

Under fanen hovedbokskontoer kan du overstyre hvilke kontoer som skal brukes på denne kunden. Det som står her er standard.

Trykk lagre. Nå er kunden opprettet i Visma.net ERP.

Visma.net

Sende faktura fra en salgsordre

Les mer

Å opprette og å sende faktura på et salg kan gjøres på flere måter i Visma.net ERP.

Fra leveransen:

Gå til salg i menyen – velg den leveransen som skal faktureres – behandlinger – klargjør faktura (sendes til utgående fakturaskjermbildet)

Under behandlinger på den nye fakturaen som er opprettet kan man oppdatere bilaget, sende den via AutoInvoice, evt. direkte via e-post.

(Bilaget er oppdatert og AutoInvoice er ikke aktivert i denne demoklienten derfor grået ut)

Fra behandle ordre/behandle leveranser:

Gå til salg i menyen – velg behandle ordrer/behandle leveranser – behandling klargjør faktura – behandle alle/velg de du skal klargjøre - da blir de opprettet og klar til viderebehandling i utgående faktura (Her blir du ikke sendt til skjermbildet inngående faktura automatisk).  

Videre kan de enten sendes individuelt via skjermbildet utgående faktura som forklart over, eller samlet i skriv ut faktura under kundereskontro.

I skriv ut faktura kan de oppdaterte fakturaene behandles manuelt, eller sette på automatikk som gjør at de sendes på fakturadato med utsendelsesmetoden man har satt på fakturaen, via AutoInvoice/e-post/utskrift. Automatikk settes opp ved hjelp av klokke-ikonet.

Ved manuell behandling velges det først hvilken behandling man vil utføre og behandle disse som er markert med den utsendelsesmetoden.

Visma.net

Bekrefte leveranse

Les mer

For å få sendt faktura på et salg må leveransen være bekreftet. For å gjøre dette kan du gå til leveransen det gjelder – behandlinger – bekreft leveranse.

(Husk at når du bekrefter leveransen kan du ikke gjøre flere endringer på denne leveransen)

Du kan videre klargjøre faktura.

Det er også mulig å bekrefte flere leveranser samtidig under salg – behandling – behandle leveranser – under behandling velg bekreft leveranse – velg de som skal bekreftes (huk av til venstre) – behandle/behandle alle.

I dette skjermbildet kan du også blant annet klargjøre faktura på de som er bekreftet, skrive ut plukklister og pakksedler.

Visma.net

Opprette leveranse

Les mer

Leveranse kan opprettes på flere måter i Visma.net ERP.

Fra salgsordren:

Salgsordren som skal leveres - behandlinger – opprett leveranse – spesifiser leveransedato og lagersted  – lagre – evt. bekreft leveranse under behandlinger for å ferdigstille leveransen. Dette gjøres under behandlinger og bekreft leveranse.

Samle opprettelse - behandle ordrer:

Velg behandling opprett leveranse – velg forsendelsesdato (alt tom dato vil komme opp i lista)– velg de som skal opprettes – behandle/behandle alle

Nå opprettes disse slik at du kan se hver og en i skjermbildet leveranser.

Fra leveranse:

Leveranser – opprett ny ved å klikke på + - velg kunde – velg lagersted – legg til ordre under dokumenter – velg ordren som skal leveres – huk av – legg til og lukk – lagre.

Nå kan du skrive ut plukkliste under behandlinger, evt. Pakkseddel og proformafaktura under rapporter

Du kan også legge til flere ordre på en leveranse. Da velger du "legg til ordre" igjen i leveransen.

Visma.net

Salgsprosessen i Visma.net ERP

Les mer

Salgsprosessen består av tre hovedsteg i Visma.net ERP:

Opprette salgsordre, opprette leveranse, og sende faktura.

 • Når du har opprettet salgsordren kan du sende tilbud/ordrebekreftelse til kunden via e-post (evt. skrive ut).
 • Når du har opprettet leveransen kan du hente ut plukkliste og pakkseddel.
 • Når du har bekreftet leveransen kan du opprette utgående faktura som du kan sende via AutoInvoice til kunden.
 • Du kan legge til flere salgsordrer på én leveranse og dermed sende én faktura på flere salg.

Visma.net

Opprette salgsordre

Les mer

For å opprette et salg i Visma.net ERP gå til "salg" i menyen. Her finner du alt som har med salg i systemet å gjøre.

Enten velg salg - + - velg kunde – velg varer (evt. mer info)

Eller velg ny salgsordre og bli sendt direkte til et nytt salg, der du velger kunder og varer.

Når det opprettes et nytt salg vil den få ordretype SO (salgsordre), her kan det evt. velges om det heller skal være et tilbud (QT) eller en annen ordretype.

Velg kunde og legg til varelinjer ved å klikke på +.

Husk å endre dato til ønsket leveringsdato.

Velge antall på varen og påse at pris stemmer. Du kan også legge til rabattprosent (sats) eller rabattbeløp på linjen. Kostnadsbærer kan også legges til å linjenivå.

Nederst kan du se varebeholdningen. Vi har 9 stk på lager, men kun 6 av de er tilgjengelig (de andre er reservert til andre ordre)

Når ordren er ferdig utfylt kan ordrebekreftelse sendes eller skrives ut. Rapporter – skriv ut salgsordre/tilbud.

Send ordrebekreftelsen enten via e-post (send), eller skriv ut/lagre i PDF eller Excel (eksporter).

Visma.net

Regler for fakturainnboks

Les mer

For å gjøre håndtering av inngående fakturaer enklere kan du opprette fakturainnboksregler. Dette vil si at fakturaen kan konteres ferdig i det den kommer inn i systemet.

For å opprette slike regler gå til leverandørreskontro og under innstillinger velg regler for fakturainnboks.

Trykk på + for å opprette en ny regel.

1. Velg en beskrivelse på regelen.

2. Velg leverandør den skal gjelde for.

3. Velge så hvilket felt systemet skal lese av på fakturaen, og hvilken betingelse og verdi som skal være på det feltet. I dette tilfellet er det varenr. til leverandøren

4. Velg så hva som skal gjøres med disse fakturaene når de kommer inn, under verdier i Financials.

Her kan man for eksempel velge hvilken konto og kostnadsbærer den skal føre denne fakturaen på. Det kan også legges på periodiseringsnøkkel, prosjekt og hvem som skal godkjenne denne fakturaen når den inneholder det varenummeret.

Lagre reglen. Neste gang det kommer inn en faktura fra denne leverandøren som har det varenummeret vil denne regelen bli utført.

Denne reglen har prioritet 1, og det vil si at om vi har andre regler som en faktura også kan gå under så vil denne reglen overstyre de som har prioritet 2 eller 3. Man kan velge prioritet under betingelser.

Med fakturainnboksregler kan man legge til mange ulike regler slik at man slipper å kontere fakturaer som er gjentagende.

Visma.net

Behandle fakturainnboks

Les mer

For å få oversikt over og behandle inngående faktura gå til leverandørreskontro og under behandlinger velg fakturainnboks.

Her vil alle nye faktura dukke opp.

Om det kommer inn en faktura fra en leverandør som ikke er registrert i systemet så vil fakturaen havne under blokkert.

Velg blokkert som innboksstatus for å se disse fakturaene.

For å behandle denne må leverandøren først opprettes. Velg fakturalinjen og trykk opprett leverandør. Et nytt vindu åpnes, her kan du evt. legge til mer info om denne leverandøren. Lagre og lukk denne.

Gjør eventuelle endringer med fakturaen. Du kan se PDF-fakturaen ved å klikke på det gule ikonet til venstre på fakturalinjen.

Når alle korreksjoner har blitt gjort trykk på lagre, nå vil den havne under ny. Trykk så på behandle.

Nå vil fakturaen havne under inngående faktura og den kan videre sendes til godkjenning. Klikk her for en guide på hvordan du sender en faktura til godkjenning. (Link)

Fakturaer som havner i fakturainnboksen som legger seg under ny har ingen feilmeldinger, disse kan vi normalt sett behandle uten å gjøre noen endringer. Derfor anbefaler vi å sette på automatikk her som gjør at systemet behandler disse hver dag, og du slipper å gå inn her for å trykke behandle.

Du må derimot gjøre endringer på de som havner som blokkert eller feil, og deretter behandle de.

Visma.net

Kreditere inngående faktura

Les mer

Gå til inngående faktura under leverandørreskontro og velg den fakturaen som skal krediteres.

Klikk på behandlinger og reverser. Nå vil en ny kreditnota bli opprettet.

Her kan du evt. legge til en beskrivelse, endre beløp, og deretter oppdatere bilaget.

For å matche faktura mot kreditnotaen klikk på behandlinger og manuelle betalinger. Du blir nå sendt til skjermbildet leverandørbetalinger.

Trykk på + under dokumenter til matching og velg fakturaen som kreditnotaen skal matches mot.

Oppdater dokumentet. Nå er faktura og kreditnota matchet, bokført, og avsluttet i regnskapet.

Om en kreditnota allerede har blitt opprettet i systemet kan du gå direkte til skjermbildet leverandørbetalinger og velge kreditnota som dokumenttype og kreditnotaen som er opprettet finner du på bilagsnr. Under dokumenttype.

Deretter følg de samme stegene som over for å matche kreditnota med faktura.

Visma.net

Registrere manuell betaling på inngående faktura

Les mer

Gå til leverandørreskontro - inngående faktura.

Velg den leverandørfakturaen det skal registreres en manuell betaling på.

Trykk deretter på behandlinger og velg manuell betaling. Du blir nå sendt til skjermbildet leverandørbetalinger.

Legg inn betalt beløp om det ikke stemmer med fakturert beløp.

Her må du endre til betalingsmetode 4 som er kontant eller manuell betaling.

Påse at alt stemmer, huk av "på vent" og oppdater bilaget.

Visma.net

Opprette inngående faktura manuelt

Les mer

Gå til leverandørreskontro og velg inngående faktura.  

Trykk så på + for å opprette en ny inngående faktura.

 1. Velg hvilken leverandør den kommer fra.
 2. Påse at dato og periode stemmer. Legg til en evt. beskrivelse og leverandørens fakturanr.
 3. Trykk på + for å opprette en ny varelinje

Legg til en lagerført eller ikke lagerført vare, eller opprett manuelt, med beskrivelse og sum, samt kostnadsbærer og konto.

Deretter kan den oppdateres, sendes til godkjenning, eller opprettes betaling på.

Husk at det må legges ved en PDF-fil for å få sendt den til godkjenning.

Visma.net

Opprette ny leverandør

Les mer

For å opprette en ny leverandør i Visma.net ERP, velg leverandører under leverandørreskontro.

Trykk på + for å opprette en ny leverandør.

Skriv inn navn på leverandøren.

Velg leverandørprofil som passer til leverandøren, da vil standardinnstillinger på denne leverandørprofilen bli fylt ut på denne leverandøren. Om du vil endre noen av standardinnstillingene på denne leverandøren gjøres det direkte på leverandørkortet.  

Legg til mer informasjon om kunden, som adresse og kontaktperson.  

Legg inn bankkontonr. på bankopplysninger, og organisasjonsnr. under kjøpsinnstillinger.

Trykk så på lagre. Nå vil denne leverandøren være tilgjengelig i systemet.

En annen måte å opprette leverandører på er å vente til fakturaer kommer inn i systemet. Da kan man opprette leverandør med den informasjonen som leverandøren selv har sendt. Dette gjøres i fakturainnboksen.

Fakturaer som kommer inn i systemet der leverandøren ikke finnes vil havne under blokkert.

Klikk på opprett leverandør. Da vil leverandøren bli opprettet i systemet.

Visma.net

Sende inngående faktura til godkjenning

Les mer

Gå til den inngående fakturaen du skal sende til godkjenning under leverandørreskontro.

Åpne fakturaen. Her kan du gjøre eventuelle endringer om den ikke er oppdatert i regnskapet.

Husk å legg ved en PDF-fil som vedlegg i fakturaen. Det må legges ved et vedlegg for å sende den til godkjenning i Approval.

Om du ønsker at fakturaen skal godkjennes av en spesifikk person først, så legge du inn vedkommende under godkjenningsdetaljer og første godkjenner. Her kan du velge mellom de som har rollen fakturagodkjenner for dette firmaet. Du kan også legge til en kommentar som godkjennerne vil se.

Trykk så på "send til godkjenning".

Nå har fakturaen status "sendt til godkjenning". Fakturaen vil nå ligge klar til godkjenning i Approval til de som skal godkjenne.

Når fakturaen er godkjent endrer status i Financials seg til "godkjent". Det kan ta litt tid før dette blir oppdatert i Financials.

Columbi Portal

Abonnement i Columbi Portal

Les mer

Abonnementsmodulen i Visma.net i Columbi portal er laget for å kunne fakturere lagervarer på abonnement.

Vi logger inn i Columbi portal (portal.columbi.no) og klikker på Abonnemnet, og deretter på Nytt abonnement.

Vi legger inn:

- Kunde

- Frekvens/intervall på ordren. Vi gjør oppmerksom på at intervaller er konfigurerbart.  

- Start, og evt. stoppdato på abonnementet

- Tekst som skal på fakturaen

- Varene som skal faktureres.

Deretter oppretter vi abonnementet med å trykke på "Opprett abonnement"

Intervall

Vi kan selv opprette ønskede intervall klikk på "intervaller".  

Batch intervaller er intervaller som alle faktureres på samme dato/intervall. Benyttes ofte ved husleie, eller ting som alltid skal faktures samtidig til alle kunder.  

Egendefinerte intervall styres fra dato på abonnementet til kunden.

Vi støtter:

- Måned

- Uke  

- Dag

Vi styrer også om det er hver, annenhver, hver 3. eller hver 12. På dagintervall kan man velge dette utfra en teller og har derfor full fleksibilitet.  

Det er også muligheter for å stå over ett intervall. Dette innebærer at kunden kan planlegge en pause om ønskelig.

Columbi Portal

Viderefakturering i Columbi Portal

Les mer

Viderefakturering i Columbi portal er ment for å fakturere en leverandørfaktura ut til en kunde. Dette er en tilleggstjeneste til vår fakturamodul.  

Vi klikker derfor på faktura, velger utgående faktura\hent fakturagrunnlag for viderefakturering\hent nyeste grunnlag. De nyeste fakturaene som tilfredsstiller kriteriene for viderefakturering blir da hentet.

Vi kan da enten velge rett kunde direkte i visningen og overføre faktura,

Eller klikke inn på fakturaen og editere.

Når grunnlaget er oppdatert så synkroniserer vi fakturaene.

Columbi Portal

Brukerhåndtering i Columbi Portal

Les mer

Logg inn på Columbi portalen på portal.columbi.no

Klikk på System Admin, og velg brukere. Klikk deretter Opprett ny bruker.

Legg inn brukerens e-postadresse, navn, rolle, og passord. Trykk lagre

Du må deretter gi tilgang til klient og modul. Gå derfor på System Administrator\klienter og klikk på navnet på ønsket klient du skal gi tilgang til.  

Klikk deretter på Legg til brukere under "koblede brukere" søk opp brukeren og velg rett rolle og velg lagre

Klikk deretter på modulnavnet og legg til bruker. Velg brukerens rolle og trykk på lagre

Brukeren har nå fått tilgang, og har nå mulighet til å logge på klienten.

Columbi Portal

Opprette ny faktura i Columbi Portal

Les mer

Vi logger inn på Columbi Portal og velger faktura\ny faktura.

Velg type kreditnota eller faktura. Søk opp ønsket kunde og velg fakturadato. Vi har her også muligheten til å legge inn en fakturatekst som kommer på fakturaen.  

Vi legger deretter inn ønsket artikkel, antall og pris. Ønsker vi å legge til flere artikler trykker vi på Legg til varelinje.  

Når vi er ferdig trykk på opprett faktura.

Vi går da automatisk over til skjermbildet for å synkronisere fakturaer. Dette er for øvrig et steg som kan automatiseres.  

Her kan vi velge hvilke fakturaer vi ønsker å overføre til ERP og vi kan også slette om det skulle være feil. Etter vi har utført ønskede endringer velger vi Synkroniser valgte fakturaer og automatikk i Visma.net ERP overtar.

Anonymisere kunde- og leverandørdata
Les mer

Fra og med Visma Business 14.01 er det mulig å anonymisere kunde og leverandørdata som er eldre enn 5 år. Grensen på 5 år er i forhold til oppbevaringsplikten. Denne grensen er mulig å endre om dette gjelder aktører med lenger oppbevaringsplikt enn 5 år. For at aktøren skal anonymiseres må:

 • Kunde- og leverandørsaldo gå i null
 • Det kan ikke være transaksjoner som er nyere enn perioden for oppbevaring er satt til
 • Ingen fremtidige transaksjoner for aktøren

Før man kan ta i bruk funksjonaliteten må følgende gjøres i Visma Business:

 • Opprette en kunde og en leverandør til bruk i lagringen

Under Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Grunndata må kunde og lev for anonymisering legges inn.

Selve slettingen foretar man ved å markere de kunder eller leverandører som skal ryddes. Det er fullt mulig å markere alle, men dette anbefales ikke da prosessen kan være tidkrevende og det er ikke mulig å jobbe i Visma Business mens prosessen pågår.

Marker kunder man ønsker å anonymisere | Høyreklikk | Behandling | Slett kunde-/leverandørdata

Bruk Visma Scanner for "andre bilag" i tillegg til Faktura og Kreditnota
Les mer

Med versjon 14.0 eller nyere av Visma business er det mulig å benytte Visma scanner og Autoinvoice for  «andre bilag». Ta enkelt bilde med mobilen og send det rett til regnskapsføreren din.

Med «andre bilag» mener man her bilag som verken er faktura eller bankbilag og som derfor uansett må behandles manuelt på en eller annen måte.

Disse bilagene trenger normalt ikke å bli behandlet med en gang. Når disse bilagene blir sendt fra Visma Scanner går de rett til AutoInvoice som automatisk videresender dem til Visma Document Center uten noen form for behandling. Dokumentet lagres så i Visma Document Center og informasjonen om bilaget sendes så ubehandlet til en ny tabell i Visma Business for senere bokføring.

Dokumentene samles opp i denne nye tabellen i Visma Business og ligger der inntil det er naturlig for regnskapsfører å se på dem og behandle dem.

Hvordan aktiveres dette?

Aktiveringen skjer i Autoinvoice. Gåinn i Visma Business | Logistikk | Autoinvoice | Gå til Visma.net Autoinvoicefanen| Autoinvoice-innstillinger | Fakturainnstillinger | Visma Skanner | Aktiver

Endring i purre- og inkassosatser
Les mer

Regjeringen vedtok i juni endring av satser for purregebyrer og inkassosatser. De nye satsene er gjeldende for faktura med hovedforfall fra og med 1.oktober. Les mer om endringen her.

For å endre satsene i Visma Business går man inn på Administrasjon | Bedriftsopplysninger | Reskontro | Purre/rentebehandling. Her er det enkelt å legge inn det nye gebyret på kr 35,-.

Gebyret er gjeldende fra og med 1 oktober. Det er ingen mulighet til å registrere fra dato på purregebyret så dersom man endrer gebyret vil dette gjelde alle fakturaer uansett forfallsdato.

Låste prosesser
Les mer

Prosesser er hvert vindu som er åpnet i Visma Business, slik at en bruker vil ha like mange prosesser som antall vinduer som er åpnet for valgt bedrift og systemdatabase. I de tilfellene hvor det er flere prosesser enn åpne vinduer, har det vært avbrudd som ikke er ryddet. Har disse prosessene låste rader eller en behandling så vil de låste radene ikke kunne redigeres i Visma Business.

For å kunne løse opp i en låst prosess må man ta opp kolonnen med prosessnr. Den får man opp ved å krysse for Kontrollkolonne etter å har gått inn på Hent frem skulte kolonner (Ctrl-u) og valgt prosessnr.

Da vil man få frem prosessnr. Sett markøren i feltet og klikk ctrl-shift-delete.

Valuteringsdato lik bilagsdato
Les mer

For å få automatisk opp Valuteringsdato lik bilagsdato på bilag i Visma dokumentsenter må man inn på Systeminnstillingene. Under Generelt kan man sette en hake på Kopier bilagsdato til valuteringsdato.

Hente frem kolonne/felt
Les mer

Ved hjelp av Ctrl + U (Hent frem) og Ctrl + H (Skjul) har man mulighet til å hente frem kolonner/felter man ønsker å benytte, evt skjule de man ikke vil ha åpne.  

Evt kan man benytte Design menyen og valgene Hent frem og Skjul  

Feltene som ligger til venstre i tabellen kan markeres og klikke ok for å flytte feltet over til vindu man står i.

Standard er at innsatte kolonner settes til venstre for den kolonnen som var markert når man valgte å hente frem. Alternativt kan man huke av på Innsett til høyre før ok om man ønsker å sette feltet til høyre.

Krysset for «Kontrollkolonner» gir tilgang til flere kolonner enn man ser som standard. Kolonner som kan ha bruk for er for eksempel «Endret av bruker», «Endret dato» «Endret kl» og «Prosessnr»

Purringer
Les mer

Det er gode muligheter for å sende ut purringer automatisk fra Visma Business. Dette ligger under Regnskap | Kundereskontro | Purringer | Lag purreforslag

Under fanen «Lag purreforslag» vil man finne alle poster som er klare til å bli purret. Marker de kunden som skal purres (evt alle) og velg Behandling | Oppdater purreforslag (alternativ høyreklikk | Behandling | Lag purreforslag)

OK i neste dialogboks vil leggeklart et samlet purreforslag med alle åpne poster som nå er generert til et purreforslag. Postene får nå Purreforslagstatus 1. Dersom man ønsker å unnlate noen poster kan statusen her endres fra 1 til 2.

Purringene kan skrives ut under fanen «Utskrift av purringer» De skrives da ut eller sendes via e-post.

Når godkjenningen bekreftes i etterkant forsvinner alle poster. Har man krysset av for bokføring under Administrasjon | Bedriftsopplysinger | Regnskap – blir det danne en bunt automatisk.

Godkjenne faktura i Visma.net Approval
Les mer

Når en faktura eller et annet dokument er lagt på flyt får godkjenneren en epost samt et push-varsel. Følg linken og logg på Visma.net

Under Mine oppgaver vil dokumenter til godkjenning ligge

Du kan utføre følgende handlinger på en oppgave:

Godkjenn: Du er enig i innholdet i dokumentet. Dokumentet fortsetter i arbeidsflyten og sendes til neste godkjenner. Dersom du er den siste godkjenneren i arbeidsflyten, sendes dokumentet tilbake til den andre tjenesten.

Avvis: Du er uenig i innholdet i dokumentet. Prosessen stanser umiddelbart, og dokumentet sendes tilbake til den andre tjenesten. Bør kun benyttes i tilfeller hvor fakturaen åpnebart er feil. Feks sendt til feil firma. Dersom man evt vil få en kreditnota skal faktura godkjennes, men legges på kommentar om at den ikke skal betales.

Rediger: Hvis denne funksjonen er tilgjengelig, kan du redigere grunnleggende informasjon i dokumentet (for eksempel legge til kontering) og enten godkjenne eller sende det.

Videresend: Du overleverer oppgave til en annen person for avgjørelse

Forespørre om revurdering: Du sender oppgaven til en annen person for revurdering eller en oppfatning. Når denne personen har gjennomgått dokumentet, returneres det til deg for avgjørelse

Endring av mva sats
Les mer

Endring av mva sats kan gjøres i tabellen Merverdiavgift.

Tilgang til tabellen får man ved å gå på Navigeringsmenyen og åpne Oppsett utforsker (Ctrl-O)

I tabellen har man mulighet til å legge inn ny sats på ønsket Mva.nr og fra ønsket dato.  

Eks.

Saldorapport til Excel fra Visma Global
Les mer

Vi benytter i dette eksempelet modulen «Dynamisk rapportering» i Visma Global. Der kan en enkelt benytte høyre musetast og velge «kopier til Excel»

NB: Excel starter ikke av seg selv etterpå, du må starte Excel og bruke «lim inn» for å få tallene frem i Excel arket (stå i Celle A1, helt oppe til venstre og velg Høyre musetast og «Lim inn»)

Lage rapport linjer:

Velg «Økonomisjef» i menyen på høyre side.

Velg arkfane 2 «definering av linjer».

Sett opp nøyaktig slik som under.

Lagre rapporten nede i høyre hjørnet.

Skriv inn «Saldobalanse» og trykk på lagre.

(Sikkert lurt å prøve dette ut på ett firma/én klient, før du legger den ut på alle).

Lage rapportkolonner:

Gå tilbake til arkfane 1 «Rapportering».

Trykk på knappen «vedlikehold rapportkolonner».

Fyll ut nøyaktig som i bildet under.

Velg deretter lagre.

Når du skal lagre så kommer dette bildet opp, sett inn «Saldobalanse» og trykk på lagre.

Kjøre rapporten:

Du skal fortsatt stå på «Økonomimedarbeider» og «arkfane 1 rapportering».
I «Rapport oversikt» velger du «Saldobalanse» (klikk på den).
I «innhold i rapportkolonner» velger du også «Saldobalanse».
Under «Detaljnivå» anbefaler vi kryss på «Hovedbokskonto» og «Vis detaljer».
Velg korrekt regnskapsperiode og regnskapsår.

Kjør rapporten og klipp og lim inn i Excel.

Opprette nye bilagsnummerserier
Les mer

Kunder som har «evigvarende» bilagsnummer serier trenger ikke om å gjøre det vi beskriver her.

Kunder som har «bilagsnummer serie» per år, må følge instruksjonene under.

1. Finn frem meny punktet «Bilagsgruppe» under «Bilagsart». Gå inn på «Grunndata» og «vedlikehold  registre» for finne frem «Bilagsgruppe». I eksempelet under så finner du menypunktet «Bilagsart» under menypunktet «kostnadsbærere».

(Hvis du ikke bruker kostnadsbærere som avdeling, prosjekt etc., så finner du «bilagsart» som et eget menypunkt).

For å kunne åpne menypunktet, så trykker du på pluss-tegnet foran.

2. Få oversikt over hvilke bilagsnummer grupper du har aktivert. Trykk på F12 i det gule feltet rett bak teksten Bilagsnrgruppe.

Dobbeltklikk på den bilagsgruppen du vil se på/endre.

Sett inn 2013 i første ledige linje. Sett inn bilagsnummer du skal starte på i 2013 i kolonnen «første bil nr». Sett inn siste bilagsnummer i serien. I eksempelet over er bankbilag fra 9000 til 9999. I den siste kolonnen («siste tildelte bilagsnr) så skal du ikke sette inn noe. Trykk på lagre og du er klar for å gå videre på neste bilagsnummer serier. Repeter da fra toppen av denne siden.

Justering av marger på PDF utskrifter
Les mer

Hvis margene på PDF utskrifter fra Visma Global ikke er korrekte, så kan du justere og tilpasse dette selv.

Menyvalg - verktøy - Administrator rutiner - trykk på plusstegnet foran «skriver» - velg «Juster dokumentutskrift» -sett inn PDF

Du må regne med å måtte prøve og feile litt for å bli fornøyd

Et tips kan være at hvis du må flytte hele utskriften til høyre, så velger du 10 i venstre marg og minus 10 i høyre marg.

Hvordan føre vekk differanser
Les mer

Hvis det under ekstern eller intern revisjon oppdages differanser og en har både sjekket og dobbelt sjekket at differansen stemmer,så er det mulig å føre vekk differanser «ensidig» i Visma Global.

Vi anbefaler at kunder oppretter konto nummer 9999 og kaller den «gamledifferanser» eller «observasjonskonto». Standard kontoplan strekker seg fra kontonummer 1000 til kontonummer 8999. Når det blir ført verdier på konto 9999 så kommer ikke det med på standard regnskapsrapporter i Visma Global.

For å opprette denne kontoen gå til grunndata - vedlikehold registre - hovedbok - skriv inn 9999 i hovedbokskonto - lagre

Kontonummer over nummer 8999 i Global - «oppfører seg» som en balansekonto. For at føringer på konto 9999 ikke skal bli overført til nytt år, så må en inni oppsettet av Global og sette konto som en driftskonto.

Hvordan sette konto 9999 til å bli en driftskonto?
Gå inn på Verktøy - Firmainnstillinger - velg arkfane 5 kontoavgr.
Rett bak «driftskontoer», setter du inn fra 3000 til 9999 som i bildet under.
Etter at du har lagret, må du starte og stoppe Visma Global, evt. skift/nytt firma og logg inn igjen på klienten.

Når detter er gjort kan du gjøre børtføringer av differanser med konto 9999 som motkonto.

Låse opp blokkerte oppgaver
Les mer

Får du beskjed om at en bunt er låst? Dette klarer du fint å «låse opp» selv.

Menyvalg - Verktøy - Administrator - Rutiner

Trykk på plusstegnet foran «Status». Velg «jobbstatus».

Oppe i høyre hjørnet er der en knapp «»Vis tabell låser». Se pil i bildet under.

I bildet som kommer opp vil bunten (eller ordre eller andrerutiner som er låst komme opp)
Merk linjen som skal låses opp/slettes. (Merk helt fremme i kanten på linjenummer slik at linjen blir mørk)

Trykk på knappen «Slett markerte linjer» (Svar JA til sletting)

Hovedbokposter til Excel fra Visma Global
Les mer

Gå inn på forespørsel – kontoforespørsel, under spesifisering-kontonr setter du inn xxxx og trykk enter.

Da kommer alle kontoene opp.

Høyreklikk og velg tabelloppsett. Da kommer skjermbilde under opp.

Velg ønsket alternativ. Kontonummer og kontonavn børe være med. Og aktiviser.

Høyreklikk og velg kopier til Excel.

Hent opp Excel ark, lim inn innhold og lagre.

NB: Hele hovedboken kommer nå ut til Excel.

Det er kun transaksjoner per konto som kommer med, inngående balanse og utgående balanse mangler. Mange vil derfor i tillegg ha en råbalanse på samme periode for å avstemme at den er korrekt i forhold til tidligere innsendte tall.

Deaktivert bankavtale i AutoPay i forbindelse med DnB endringer
Les mer

I forbindelse med endringer i bankavtalen hos DnB for regnskapsgodkjente betalinger så har dette ført til at noen klienter har fått deaktivert sin AutoPay-avtale.

For å aktivere den igjen må du gå inn i AutoPay, og under Administrasjon finner du deres bankavtaler. Aktiver avtalen og klikk på blyanten.

Under "velg tjenester" må du aktivere tjenestene du skal ha aktivert på avtalen. Deretter klikk lagre.

Varetelling
Les mer

Denne guiden viser hvordan man utfører en varetelling av det hele fysiske lageret i Visma.net ERP.

Under lagersteder kan det være greit å huke av for å fryse lageret når varetelling pågår, da kan man ikke utføre noen transaksjoner eller oppdatert mottak. Man kan lagre innkjøp og mottak men ikke oppdatere. Da unngår man at det blir feil i antall om andre brukere registrerer transaksjoner.

Det første steget i varetellingen er å opprette en vareopptellingstype, dette finner du under lager – innstillinger. I dette tilfellet skal vi telle hele lageret.

Velg et navn til varetellingen (typenr), og en beskrivelse. Så velg hvilken genereringsmetode som skal benyttes, her teller vi hele fysisk lager. Velg lagersted som skal telles, evt. La det stå tomt om alle lagre skal telles.

Deretter må vareopptellingen klargjøres. Gå til lager – behandling - klargjør vareopptelling. Her velger du typenr. (det du opprettet på vareopptellingstypen). Så velger du lagersted som skal telles.

Her vil alle varene som har hatt lagertransaksjoner komme med i tellingen. Om man ønsker å legge til saldo på varer som man har på lager likevel kan man legge til blanke linjer.

Trykk så på "generer fysisk lager". Da vil lageret fryses om knappen "frys lager" under lagersteder er aktivert. Så blir du sendt til skjermbildet godkjenn vareopptelling.

Man kan skrive ut tellelister til de som skal telle lageret. Søk opp tellelister, velg tellingen, og kjør rapport. Her vil det stå realisert antall og fysisk antall man kan skrive inn.

Enten kan vi legge inn antall på varer som er telt i skjermbildet vareopptelling eller godkjenn vareopptelling. Her ser vi antall før telling og opptalt antall. I skjermbildet vareopptelling kan man også velge lokasjon om man deler opp arbeidet, om en bruker tar den reolen og en annen den andre reolen.

Om man ønsker å legge til varer som ikke ligger her trykk på "legg til". Legg til vare og antall.

For å avslutte, annulere, eller fullføre, gå til skjermbildet godkjenn vareopptelling. Evt. utfør tellingen i godkjenn vareopptellingsbildet også.

Annuller - da avsluttes hele vareopptellingen og ingen av verdiene som har blitt lagt inn vil bli lagret.

Avslutt - da stenges vareopptellingen og det kan ikke legges til mer informasjon der. Du kan heller ikke oppdatere et varemottak.

Fullfør - da opprettes det en justering, lagerkorreksjon, og et referansenr.

Før man fullfører må vi enten legge til verdier på alle linjene på opptalt antall, eller velge de som har status "ikke angitt" til null eller hoppet over.

Når vi velger "fullfør fysisk lager" vil det bli opprettet en lagerjustering. Denne kan du se ved å klikke på justeringsinformasjon. Her får du opp detaljer og kan videre finne buntnr. for bokføringen av korreksjonen i regnskapet. Motkonto styres av årsakskoden som står på hver enkelt vare i varetellingen.

Opprette lagervarer
Les mer

Man kan opprette nye lagervarer ved å gå til meny – lager – lagervarer  

Trykk på + for å opprette en ny (evt. bruk snarvei fra meny lager)

Velg et varenr. og beskrivelse.

Velg vareprofil, da vil en del forhåndssatte innstillinger bli lagt inn på varen. Dette kan endres om det er ønskelig, annen avgiftskode, målenhet, lagersted osv. Det er også mulig å opprette egne vareprofiler om man har flere varer som skal ha like innstillinger.

Legg evt. til standard pris på varen under fanen pris/kost-info.

Om denne varen har en standard leverandør kan det med fordel legges til leverandør på denne varen under leverandøropplysninger.

Attributter/egenskaper
Les mer

Attributter er egenskaper man kan sette på varer, kunder, og leverandører.

Attributter settes ved å først opprette hvilke som skal være tilgjengelige i systemet, dette gjøres under meny – konfigurasjon – attributter

Legg til attributtnr., en beskrivelse, og hvilken type egenskapen skal ha – kontrolltype

 • Tekst: ren tekst informasjon
 • Kombinasjon: dropdown meny med ulike valg
 • Multivalg kombinasjon: dropdown meny der man kan velge flere valg
 • Avmerkingsboks: huke av eller på
 • Dato og klokkeslett

For kombinasjon og multivalg kombinasjon må det legges til verdier under. Legg til et verdinr. og en beskrivelse.

I dette tilfellet har vi valgt farge der dette skal være en egenskap til en vare. Her velger vi kombinasjon og legger til hvilke farger som kan velges.

Når attributten er satt opp her må den legges til på vare-/kunde-/leverandørprofil for at den skal være synlig på varen/kunden/leverandøren den skal settes på.

Gå til meny – lager – vareprofil – velg den vareprofilen som skal ha egenskapen, og under egenskaper velges det om den skal være påkrevd eller ikke, lagre.

Gå så til varen, i dette tilfellet, som vi skal ha attributten på og velg egenskaper. Her ser man hvilke egenskaper man kan velge mellom og velger de som er relevante og beskriver denne varen, evt. også de som er påkrevde om det er noen.

Automatiseringsplaner
Les mer

Det er mulig å automatisere mange manuelle repetitive prosesser i Visma.net ERP. For å sette opp automatisering på prosesser må man sette opp en automatiseringsplan. Gå til menyen og velg flere valg – system – automatiseringsplaner. (Du kan også opprette automatiseringsplaner direkte fra behandlingsvinduer, se etter dette ikonet)

Angi en beskrivelse og velg hvilket vindu denne planen skal kjøre i. I dette eksempelet bruker vi fakturainnboksen. Vi velger dagens dato som startpunkt og huker av for ingen utførelsesgrense, slik at den begynner i dag og slutter aldri å kjøres.  

Under tidsplan velges hvor ofte den skal kjøres. I dette tilfellet skal denne gå daglig mellom 16:00 og 00:00 hver 2 time. Det vil si at i dette tidsrommet så vil fakturainnboksen behandles.

Det kan legges opp betingelser for å behandle spesifikke fakturaer på forskjellige måter om man ønsker det, da går du til fliken betingelser. Vanligvis vil man behandle alle, og lar betingelser stå tom. Man setter gjerne heller opp fakturainnboksregler med betingelser over hvordan systemet skal behandle forskjellige fakturaer.

Under filterverdier kan man velge filter over hvilke fakturaer som blir behandlet. I dette og i de fleste tilfeller vil man velge de som har status ny. De som er blokkert eller feil må man se gjennom før man behandler de videre.

Når denne planen settes til aktiv vil den kjøre i bakgrunnen og du slipper selv å behandle fakturaer i fakturainnboksen som har status ny.

Opprette ikke lagerførte varer
Les mer

Å opprette en ikke lagerført vare i Visma.net ERP kan gjøres enten under kundereskontro, leverandrørreskontro, eller lager. Trykk på vis hele menyen nederst og under registre finner du valget.

Trykk på + for å opprette en ny ikke lagerført vare. Angi et varenr. om det ikke er satt automatisk nummerering.  Legg til et navn på varen under beskrivelse.

Velg så hvilken vareprofil denne hører til, da settes blant annet posteringsklasse og avgiftskode automatisk basert på profilen.

Det kan også legges til info angående pris, leverandør, embalasje osv. Evt. kan det legges til spesifikke hovedbokskontoer som skal foreslås ved bruk av denne varen.

Registrere manuell kundebetaling
Les mer

Enkeltbetaling:

Gå til kundebetalinger under transaksjoner i kundereskontro. Trykk på + for å registrere en ny betaling manuelt.

Velg kunde og deretter betalingsmetode 4 som er manuell betaling. Standard betalingskonto blir valgt automatisk.

Trykk på + under dokumenter til matching. Let opp fakturaen som skal registreres manuell betaling på.  

Skriv inn betalt beløp øverst ved kundenavnet. Påse at dato og annen info stemmer og trykk oppdater.

Massebehandling:

Det er også mulig å massebehandle betalinger.

Gå til kundereskontro – manuelle betalinger under behandlinger.

Velg de som skal registreres manuell betaling på - behandle. Nå opprettes manuelle betalinger på disse og de vil automatisk matches og oppdateres.

Etter de valgte er behandlet blir det opprettet en betaling, dette kan man kan gå direkte til ved å klikke på ref.nr. fra betaling

Repeterende faktura
Les mer

For å lage en rutine som oppretter repeterende fakturaer må det først lages en faktura som systemet skal ta utgangspunkt i som mal.  I dette eksempelet husleie på 8 000 kr. Det er viktig at denne har status balansert (at den kun lagres, og ikke oppdateres).  

Gå til repeterende transaksjoner under kundereskontro. Trykk på + for å opprette en ny. Legg til en beskrivelse. Velg startdato, den er nå satt til dagens dato. I dette eksempelet skal den repeteres 3 ganger. Den skal gå månedlig, den 1. hver måned. Under dokumentliste trykk på + og legg til fakturaen som ble opprettet tidligere som mal. Trykk så lagre.  

Gå til opprett repeterende transaksjoner under kundereskontro. Her vil transaksjonen ligge og den er klar til å kjøres. Det kan også legges opp en automatisk plan her som kjører denne transaksjonen hver måned.  

Denne rutinen vil bare opprette fakturaene. Hvis du vil automatisere at de oppdateres og sendes kan dette også settes opp.

Opprette utgående faktura
Les mer

Gå til kundereskontro og velg utgående faktura. Trykk deretter på + for å opprette en ny faktura.

Velg først hvilken kunde den skal til. Trykk på + for å legge til varelinjer. Enten kan det legges til et varenr. her, da vil noen felter bli fylt ut, eller legge til antall og pris manuelt på linjen. Her kan du legge til transaksjonsbeskrivelse, konto og kostnadsbærer det blir ført mot.

Under regnskapsdetaljer står det om den er bokført eller ikke ved at et buntnr. blir generert når den er bokført. Her står det også hvilke kontoer fakturaen føres mot.  

Under fakturaadresse kan adresse o.l overstyres , eventuelt endre utsendingsmetode. F.eks. huke av for at den skal sendes til Autoinvoice hvis dette ikke er satt som standard på denne kunden.  

Når alt er registrert kan du klikke på lagre og oppdatere slik at den blir bokført i regnskapet. Nå vil fakturaen få et buntnr. som peker til bunten som har blitt generert i hovedbok.

Opprette ny kunde
Les mer

Gå til kundereskontro og velg kunder for å komme til kunderegisteret. Trykk på + for å opprette en ny kunde. (Du kan også klikke direkte på ny kunde i menyen)

Fyll inn navnet til kunden og eventuelt annen generell informasjon som bør stå på kunden som adresse, e-post, og telefonnr.

Hvis det skal sendes faktura via Autoinvoice til kunden må det hukes av for under faktureringsinnstillinger. (Dette kan settes opp som standard på kundeprofilen). Husk å registrer e-post og orgnr. på kunden slik at fakturaene kommer fram. (Orgnr. registreres under leveringsinnstillinger i neste fane)

Om det er en privatkunde kan det hukes av for det her.

Under fanen hovedbokskontoer kan du overstyre hvilke kontoer som skal brukes på denne kunden. Det som står her er standard.

Trykk lagre. Nå er kunden opprettet i Visma.net ERP.

Sende faktura fra en salgsordre
Les mer

Å opprette og å sende faktura på et salg kan gjøres på flere måter i Visma.net ERP.

Fra leveransen:

Gå til salg i menyen – velg den leveransen som skal faktureres – behandlinger – klargjør faktura (sendes til utgående fakturaskjermbildet)

Under behandlinger på den nye fakturaen som er opprettet kan man oppdatere bilaget, sende den via AutoInvoice, evt. direkte via e-post.

(Bilaget er oppdatert og AutoInvoice er ikke aktivert i denne demoklienten derfor grået ut)

Fra behandle ordre/behandle leveranser:

Gå til salg i menyen – velg behandle ordrer/behandle leveranser – behandling klargjør faktura – behandle alle/velg de du skal klargjøre - da blir de opprettet og klar til viderebehandling i utgående faktura (Her blir du ikke sendt til skjermbildet inngående faktura automatisk).  

Videre kan de enten sendes individuelt via skjermbildet utgående faktura som forklart over, eller samlet i skriv ut faktura under kundereskontro.

I skriv ut faktura kan de oppdaterte fakturaene behandles manuelt, eller sette på automatikk som gjør at de sendes på fakturadato med utsendelsesmetoden man har satt på fakturaen, via AutoInvoice/e-post/utskrift. Automatikk settes opp ved hjelp av klokke-ikonet.

Ved manuell behandling velges det først hvilken behandling man vil utføre og behandle disse som er markert med den utsendelsesmetoden.

Bekrefte leveranse
Les mer

For å få sendt faktura på et salg må leveransen være bekreftet. For å gjøre dette kan du gå til leveransen det gjelder – behandlinger – bekreft leveranse.

(Husk at når du bekrefter leveransen kan du ikke gjøre flere endringer på denne leveransen)

Du kan videre klargjøre faktura.

Det er også mulig å bekrefte flere leveranser samtidig under salg – behandling – behandle leveranser – under behandling velg bekreft leveranse – velg de som skal bekreftes (huk av til venstre) – behandle/behandle alle.

I dette skjermbildet kan du også blant annet klargjøre faktura på de som er bekreftet, skrive ut plukklister og pakksedler.

Opprette leveranse
Les mer

Leveranse kan opprettes på flere måter i Visma.net ERP.

Fra salgsordren:

Salgsordren som skal leveres - behandlinger – opprett leveranse – spesifiser leveransedato og lagersted  – lagre – evt. bekreft leveranse under behandlinger for å ferdigstille leveransen. Dette gjøres under behandlinger og bekreft leveranse.

Samle opprettelse - behandle ordrer:

Velg behandling opprett leveranse – velg forsendelsesdato (alt tom dato vil komme opp i lista)– velg de som skal opprettes – behandle/behandle alle

Nå opprettes disse slik at du kan se hver og en i skjermbildet leveranser.

Fra leveranse:

Leveranser – opprett ny ved å klikke på + - velg kunde – velg lagersted – legg til ordre under dokumenter – velg ordren som skal leveres – huk av – legg til og lukk – lagre.

Nå kan du skrive ut plukkliste under behandlinger, evt. Pakkseddel og proformafaktura under rapporter

Du kan også legge til flere ordre på en leveranse. Da velger du "legg til ordre" igjen i leveransen.

Salgsprosessen i Visma.net ERP
Les mer

Salgsprosessen består av tre hovedsteg i Visma.net ERP:

Opprette salgsordre, opprette leveranse, og sende faktura.

 • Når du har opprettet salgsordren kan du sende tilbud/ordrebekreftelse til kunden via e-post (evt. skrive ut).
 • Når du har opprettet leveransen kan du hente ut plukkliste og pakkseddel.
 • Når du har bekreftet leveransen kan du opprette utgående faktura som du kan sende via AutoInvoice til kunden.
 • Du kan legge til flere salgsordrer på én leveranse og dermed sende én faktura på flere salg.

Opprette salgsordre
Les mer

For å opprette et salg i Visma.net ERP gå til "salg" i menyen. Her finner du alt som har med salg i systemet å gjøre.

Enten velg salg - + - velg kunde – velg varer (evt. mer info)

Eller velg ny salgsordre og bli sendt direkte til et nytt salg, der du velger kunder og varer.

Når det opprettes et nytt salg vil den få ordretype SO (salgsordre), her kan det evt. velges om det heller skal være et tilbud (QT) eller en annen ordretype.

Velg kunde og legg til varelinjer ved å klikke på +.

Husk å endre dato til ønsket leveringsdato.

Velge antall på varen og påse at pris stemmer. Du kan også legge til rabattprosent (sats) eller rabattbeløp på linjen. Kostnadsbærer kan også legges til å linjenivå.

Nederst kan du se varebeholdningen. Vi har 9 stk på lager, men kun 6 av de er tilgjengelig (de andre er reservert til andre ordre)

Når ordren er ferdig utfylt kan ordrebekreftelse sendes eller skrives ut. Rapporter – skriv ut salgsordre/tilbud.

Send ordrebekreftelsen enten via e-post (send), eller skriv ut/lagre i PDF eller Excel (eksporter).

Regler for fakturainnboks
Les mer

For å gjøre håndtering av inngående fakturaer enklere kan du opprette fakturainnboksregler. Dette vil si at fakturaen kan konteres ferdig i det den kommer inn i systemet.

For å opprette slike regler gå til leverandørreskontro og under innstillinger velg regler for fakturainnboks.

Trykk på + for å opprette en ny regel.

1. Velg en beskrivelse på regelen.

2. Velg leverandør den skal gjelde for.

3. Velge så hvilket felt systemet skal lese av på fakturaen, og hvilken betingelse og verdi som skal være på det feltet. I dette tilfellet er det varenr. til leverandøren

4. Velg så hva som skal gjøres med disse fakturaene når de kommer inn, under verdier i Financials.

Her kan man for eksempel velge hvilken konto og kostnadsbærer den skal føre denne fakturaen på. Det kan også legges på periodiseringsnøkkel, prosjekt og hvem som skal godkjenne denne fakturaen når den inneholder det varenummeret.

Lagre reglen. Neste gang det kommer inn en faktura fra denne leverandøren som har det varenummeret vil denne regelen bli utført.

Denne reglen har prioritet 1, og det vil si at om vi har andre regler som en faktura også kan gå under så vil denne reglen overstyre de som har prioritet 2 eller 3. Man kan velge prioritet under betingelser.

Med fakturainnboksregler kan man legge til mange ulike regler slik at man slipper å kontere fakturaer som er gjentagende.

Behandle fakturainnboks
Les mer

For å få oversikt over og behandle inngående faktura gå til leverandørreskontro og under behandlinger velg fakturainnboks.

Her vil alle nye faktura dukke opp.

Om det kommer inn en faktura fra en leverandør som ikke er registrert i systemet så vil fakturaen havne under blokkert.

Velg blokkert som innboksstatus for å se disse fakturaene.

For å behandle denne må leverandøren først opprettes. Velg fakturalinjen og trykk opprett leverandør. Et nytt vindu åpnes, her kan du evt. legge til mer info om denne leverandøren. Lagre og lukk denne.

Gjør eventuelle endringer med fakturaen. Du kan se PDF-fakturaen ved å klikke på det gule ikonet til venstre på fakturalinjen.

Når alle korreksjoner har blitt gjort trykk på lagre, nå vil den havne under ny. Trykk så på behandle.

Nå vil fakturaen havne under inngående faktura og den kan videre sendes til godkjenning. Klikk her for en guide på hvordan du sender en faktura til godkjenning. (Link)

Fakturaer som havner i fakturainnboksen som legger seg under ny har ingen feilmeldinger, disse kan vi normalt sett behandle uten å gjøre noen endringer. Derfor anbefaler vi å sette på automatikk her som gjør at systemet behandler disse hver dag, og du slipper å gå inn her for å trykke behandle.

Du må derimot gjøre endringer på de som havner som blokkert eller feil, og deretter behandle de.

Kreditere inngående faktura
Les mer

Gå til inngående faktura under leverandørreskontro og velg den fakturaen som skal krediteres.

Klikk på behandlinger og reverser. Nå vil en ny kreditnota bli opprettet.

Her kan du evt. legge til en beskrivelse, endre beløp, og deretter oppdatere bilaget.

For å matche faktura mot kreditnotaen klikk på behandlinger og manuelle betalinger. Du blir nå sendt til skjermbildet leverandørbetalinger.

Trykk på + under dokumenter til matching og velg fakturaen som kreditnotaen skal matches mot.

Oppdater dokumentet. Nå er faktura og kreditnota matchet, bokført, og avsluttet i regnskapet.

Om en kreditnota allerede har blitt opprettet i systemet kan du gå direkte til skjermbildet leverandørbetalinger og velge kreditnota som dokumenttype og kreditnotaen som er opprettet finner du på bilagsnr. Under dokumenttype.

Deretter følg de samme stegene som over for å matche kreditnota med faktura.

Registrere manuell betaling på inngående faktura
Les mer

Gå til leverandørreskontro - inngående faktura.

Velg den leverandørfakturaen det skal registreres en manuell betaling på.

Trykk deretter på behandlinger og velg manuell betaling. Du blir nå sendt til skjermbildet leverandørbetalinger.

Legg inn betalt beløp om det ikke stemmer med fakturert beløp.

Her må du endre til betalingsmetode 4 som er kontant eller manuell betaling.

Påse at alt stemmer, huk av "på vent" og oppdater bilaget.

Opprette inngående faktura manuelt
Les mer

Gå til leverandørreskontro og velg inngående faktura.  

Trykk så på + for å opprette en ny inngående faktura.

 1. Velg hvilken leverandør den kommer fra.
 2. Påse at dato og periode stemmer. Legg til en evt. beskrivelse og leverandørens fakturanr.
 3. Trykk på + for å opprette en ny varelinje

Legg til en lagerført eller ikke lagerført vare, eller opprett manuelt, med beskrivelse og sum, samt kostnadsbærer og konto.

Deretter kan den oppdateres, sendes til godkjenning, eller opprettes betaling på.

Husk at det må legges ved en PDF-fil for å få sendt den til godkjenning.

Opprette ny leverandør
Les mer

For å opprette en ny leverandør i Visma.net ERP, velg leverandører under leverandørreskontro.

Trykk på + for å opprette en ny leverandør.

Skriv inn navn på leverandøren.

Velg leverandørprofil som passer til leverandøren, da vil standardinnstillinger på denne leverandørprofilen bli fylt ut på denne leverandøren. Om du vil endre noen av standardinnstillingene på denne leverandøren gjøres det direkte på leverandørkortet.  

Legg til mer informasjon om kunden, som adresse og kontaktperson.  

Legg inn bankkontonr. på bankopplysninger, og organisasjonsnr. under kjøpsinnstillinger.

Trykk så på lagre. Nå vil denne leverandøren være tilgjengelig i systemet.

En annen måte å opprette leverandører på er å vente til fakturaer kommer inn i systemet. Da kan man opprette leverandør med den informasjonen som leverandøren selv har sendt. Dette gjøres i fakturainnboksen.

Fakturaer som kommer inn i systemet der leverandøren ikke finnes vil havne under blokkert.

Klikk på opprett leverandør. Da vil leverandøren bli opprettet i systemet.

Sende inngående faktura til godkjenning
Les mer

Gå til den inngående fakturaen du skal sende til godkjenning under leverandørreskontro.

Åpne fakturaen. Her kan du gjøre eventuelle endringer om den ikke er oppdatert i regnskapet.

Husk å legg ved en PDF-fil som vedlegg i fakturaen. Det må legges ved et vedlegg for å sende den til godkjenning i Approval.

Om du ønsker at fakturaen skal godkjennes av en spesifikk person først, så legge du inn vedkommende under godkjenningsdetaljer og første godkjenner. Her kan du velge mellom de som har rollen fakturagodkjenner for dette firmaet. Du kan også legge til en kommentar som godkjennerne vil se.

Trykk så på "send til godkjenning".

Nå har fakturaen status "sendt til godkjenning". Fakturaen vil nå ligge klar til godkjenning i Approval til de som skal godkjenne.

Når fakturaen er godkjent endrer status i Financials seg til "godkjent". Det kan ta litt tid før dette blir oppdatert i Financials.

Columbi Portal
Abonnement i Columbi Portal
Les mer

Abonnementsmodulen i Visma.net i Columbi portal er laget for å kunne fakturere lagervarer på abonnement.

Vi logger inn i Columbi portal (portal.columbi.no) og klikker på Abonnemnet, og deretter på Nytt abonnement.

Vi legger inn:

- Kunde

- Frekvens/intervall på ordren. Vi gjør oppmerksom på at intervaller er konfigurerbart.  

- Start, og evt. stoppdato på abonnementet

- Tekst som skal på fakturaen

- Varene som skal faktureres.

Deretter oppretter vi abonnementet med å trykke på "Opprett abonnement"

Intervall

Vi kan selv opprette ønskede intervall klikk på "intervaller".  

Batch intervaller er intervaller som alle faktureres på samme dato/intervall. Benyttes ofte ved husleie, eller ting som alltid skal faktures samtidig til alle kunder.  

Egendefinerte intervall styres fra dato på abonnementet til kunden.

Vi støtter:

- Måned

- Uke  

- Dag

Vi styrer også om det er hver, annenhver, hver 3. eller hver 12. På dagintervall kan man velge dette utfra en teller og har derfor full fleksibilitet.  

Det er også muligheter for å stå over ett intervall. Dette innebærer at kunden kan planlegge en pause om ønskelig.

Columbi Portal
Viderefakturering i Columbi Portal
Les mer

Viderefakturering i Columbi portal er ment for å fakturere en leverandørfaktura ut til en kunde. Dette er en tilleggstjeneste til vår fakturamodul.  

Vi klikker derfor på faktura, velger utgående faktura\hent fakturagrunnlag for viderefakturering\hent nyeste grunnlag. De nyeste fakturaene som tilfredsstiller kriteriene for viderefakturering blir da hentet.

Vi kan da enten velge rett kunde direkte i visningen og overføre faktura,

Eller klikke inn på fakturaen og editere.

Når grunnlaget er oppdatert så synkroniserer vi fakturaene.

Columbi Portal
Brukerhåndtering i Columbi Portal
Les mer

Logg inn på Columbi portalen på portal.columbi.no

Klikk på System Admin, og velg brukere. Klikk deretter Opprett ny bruker.

Legg inn brukerens e-postadresse, navn, rolle, og passord. Trykk lagre

Du må deretter gi tilgang til klient og modul. Gå derfor på System Administrator\klienter og klikk på navnet på ønsket klient du skal gi tilgang til.  

Klikk deretter på Legg til brukere under "koblede brukere" søk opp brukeren og velg rett rolle og velg lagre

Klikk deretter på modulnavnet og legg til bruker. Velg brukerens rolle og trykk på lagre

Brukeren har nå fått tilgang, og har nå mulighet til å logge på klienten.

Columbi Portal
Opprette ny faktura i Columbi Portal
Les mer

Vi logger inn på Columbi Portal og velger faktura\ny faktura.

Velg type kreditnota eller faktura. Søk opp ønsket kunde og velg fakturadato. Vi har her også muligheten til å legge inn en fakturatekst som kommer på fakturaen.  

Vi legger deretter inn ønsket artikkel, antall og pris. Ønsker vi å legge til flere artikler trykker vi på Legg til varelinje.  

Når vi er ferdig trykk på opprett faktura.

Vi går da automatisk over til skjermbildet for å synkronisere fakturaer. Dette er for øvrig et steg som kan automatiseres.  

Her kan vi velge hvilke fakturaer vi ønsker å overføre til ERP og vi kan også slette om det skulle være feil. Etter vi har utført ønskede endringer velger vi Synkroniser valgte fakturaer og automatikk i Visma.net ERP overtar.

Lukk skjema