Spørsmål og svar vedr. lønn i Koronatider

Det er spesielle tider også med tanke på nye regler og hvordan disse skal fortolkes. Vi gjør derfor oppmerksom på at som følge av Covid-19-pandemien endres regler og fortolkninger raskt, og mye er fortsatt uavklart. Vi tar derfor forbehold om at reglene kan være endret etter at svaret er gitt, eller at ny informasjon gjør at reglene tolkes annerledes.

Spørsmål og svar vedr. lønn i Koronatider

Dagpenger og lønnsplikt mm.

Spørsmål: Hvor mange dager med dagpenger blir utbetalt i påsken?

Svar: Forskriften er nå endret slik at dagpenger under permittering blir utbetalt som vanlig også ved høytider. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.

Spørsmål: Hvor mange lønnspliktdager gjelder ved delvis permittering. Ansatt i 100 % stilling, 50 % permittert?

Svar: Her blir det 4 lønnspliktdager (arbeidsgiver skal dekke tilsvarende 2 dager permitteringslønn). Dersom du har flere spørsmål ang. dette kontakt NAV, eller se flere eksempler her

Spørsmål: Utregning av lønnspliktdager.

Svar: Arbeidsgiver skal betale lønn den dagen permitteringsvarselet blir sendt – deretter skal det betales lønn i et visst antall dager i en varslingsperiode.

I utgangspunktet er varslingsfristen 14 dager, men ved uforutsette hendelser er den 2 dager.

Når varselsperioden er ferdig skal arbeidsgiver betale 2 arbeidsdager med lønnsplikt hvor arbeidstaker skulle vært på jobb, men ikke jobber fordi han er permittert

Spørsmål: Ved bruk av gradert permittering - f.eks. 50 % - hvordan kan dette endres opp/neduke for uke? F.eks. jobbe 80 % en uke og 20 % neste uke?

Svar: Du må permittere maks permitteringsgrad som er nødvendig hvis du er usikker på arbeidsbehovet. Deretter kan du hente tilbake arbeidstaker hvis behovet for merarbeid er der. Øker du permitterings-graden, må det gis nytt permitteringsvarsel.

Spørsmål: Arbeidsgiver ønsker å forskuttere lønn for alle de 20 første dagene slik myndighetene har anbefalt. Hvor mange dager skal arbeidsgiver da forskuttere dersom den ansatte er 50 % permittert.

Svar: Perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte. 

I praksis betyr dette at vi må forskuttere lønn tilsvarende permitteringsgraden for de 18 dagene. 

(Ytelsen baseres på historisk inntekt (siste 3 mnd.) før permittering - som da vil tilsvare vedkommendes gj.sn lønn i sin deltidsstilling - deretter deles dette beløpet på 21,67 = dagsats - som igjen fordeles på ukedagene mandag til fredag neste 18 dager.  Dagsatsen etter denne ytelsen vil mao være lavere pr. dag enn lønn, men fordeles over flere dager)

Spørsmål: Hvordan telles permitteringsdagene?

Svar: Permitteringsdagene telles på virkedager. For de som jobber vanlig 5 dagers uke, mandag til fredag.

Spørsmål: Hvilken oppsigelsestid gjelder for de som er permittert uten lønn fra arbeidsgiver?

Svar: Når man er permittert uten lønn fra arbeidsgiver er det normalt at man kun har 14  dagers oppsigelsestid.

Spørsmål: Hva utgjør grunnlaget for dagpengene?

Svar: Dagpengegrunnlaget tilsvarer sykepengegrunnlaget for de siste 12 eller 36 månedene avhengig av hva som lønner seg for arbeidstaker (grunnlaget hentes fra a-meldingen). Info her

Spørsmål: Utbetalingene fra NAV. Hvilke begrensninger gjelder?

Svar: NAV beregner alle ytelser av grunnlag opp til 6G (99.858 * 6= 599.148,-)

NAV beregner og betaler 10,2 % feriepenger

NB! Permitteringsgraden må være minst 40% for å ha rett på dagpenger.

Spørsmål: Vi har polske arbeidstakere som blir satt i 2 ukers karantene når de kommer til Norge. Kan de permitteres?

Svar: De kan permitteres dersom det er mangel på arbeid. De som sitter i karantene, kan ikke permitteres hvis det ikke er mangel på arbeid.

Spørsmål: Har studenter rett på dagpenger?

Svar: Studenter har normalt ikke rett på dagpenger, da de ikke regnes som reelle arbeidssøkere. 

Forskriften som nå har kommet viser at studenter allikevel skal ha rett på lønnskompensasjon for disse 18 dagene.

Spørsmål: Får pensjonister som jobber dagpenger?

Svar: De som har fylt 67  år har normalt ikke rett  på dagpenger. 

Forskriften som nå har kommet viser at de som har fylt 67  år allikevel skal ha rett på lønnskompensasjon for disse 18 dagene.

Spørsmål: Forskuttering  av NAV’s andel?

(forskuttere lønna til de som blir permittert  fra dag 3. til dag 20)

Arbeidsminister  Torbjørn Røe Isaksen (H) oppfordrer arbeidsgivere som kan, om å forskuttere  dagpenger til permitterte arbeidstakere for å avlaste Nav. Videre sier han: «alle  bedrifter som følger hans oppfordring, skal få igjen hver krone de legger  ut.»
 
NAV er i gang med å lage en digital søknad- og utbetalingsfunksjon som vil være klar i månedsskiftet april/mai.

NB!  Ikke forskuttering etter 20. april

Arbeidsgivere må  derfor ikke forskuttere lønn til ansatte i denne 18 dagers perioden for  permitteringer som starter etter 20. april.

Svar: Dersom dere  velger å forskuttere NAV sin andel av dagpengene anbefaler vi at dette registreres på en slik måte at det  er enkelt å få ut statistikker / rapporter på dette senere for søknad om  refusjon fra NAV.

Lønnskompensasjon for permitterte:

Hovedtrekk:

De ansatte får støtte de første 18  ukedagene (mandag – fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet.

Ytelsen utgjør 83 % av en månedslønn.  Det gjøres fradrag for lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver i  perioden.

(Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed  21,7 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den  skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.)

Eksempel 1. Vi har allerede utbetalt full lønn for mars, de ansatte blir  permittert fra 20. mars

NB! Det er p.t. uklart for oss hvordan NAV skal fange  opp at ikke både arbeidstaker og arbeidsgiver søker om refusjon for de samme pengene!

Svar: Her er det vi  forskutterer utbetalt på ordinær lønnsart med grunnlag for skatt og aga, samt lønnbeskrivelse som ordinær lønn.

Den ansatte har kanskje sendt inn søknad om dagpenger  på vanlig måte, uten å tenke på at disse pengene allerede er utbetalt fra  arbeidsgiver.

En mulighet er at dette trekkes i lønn på et senere  tidspunkt når den ansatte får sine penger fra NAV. Trekket gjennomføres da på  en lønnsart som er likt definert som den vi utbetalte på.

Alternativt kan vi lage en korreksjonskjøring på mars  med minus på brutto lønn og minus på forskuddstrekk. Dette anses som et lån  til arbeidstaker. Husk i så fall skriftlig avtale om tilbakebetaling av lånet  med trekk i feriepenger eller lønn etter at permitteringen er ferdig.

Søke refusjon via NAV’s digitale søknad- og utbetalingsfunksjon som vil være klar i månedsskiftet april/mai. Søknad om refusjon må fremmes innen 31. oktober 2020.

Eksempel 2. Vi ønsker å forskuttere lønn for dag 3. til 20.

NB!  Ikke forskuttering etter 20. april

Arbeidsgivere må derfor ikke forskuttere lønn til ansatte  i denne 18 dagersperioden for permitteringer som starter etter 20. april.

Svar: Det er ikke egen lønnsbeskrivelse for dette i a-ordningen. Vårt forslag er å opprette en egen lønnsart.

Slik vi forstår dette pr. 5. april skal du da  oppgi "dagpengene" på samme måte som lønn, for eksempel som fastlønn,  timelønn eller annen inntekt. Det er ikke en egen beskrivelse for lønn  utbetalt under permittering.

Arbeidsgiveravgiften skal sannsynligvis  behandles på samme måte som ved refusjon av sykepenger mv. etter  folketrygdloven § 23-2 femte ledd. Her venter vi på en avklaring.

Eksempel 3: Gi den ansatte et lån.

Svar: Et alternativ  kan være å utbetale et lån til de ansatte som tilbakebetales når de ansatte  er tilbake i ordinært arbeid.

Fordelen med dette er at det ikke påvirker  innberetningen, og at vi da ikke risikerer å gjøre noe som ikke stemmer med  det som endelig blir vedtatt.  

Eksempel 4: De ansatte kan selv søke om forskudd på NAV sine sider.

Svar: NAV har opprettet en ny ordning hvor  den ansatte selv kan gå inn å søke om forskudd på sine dagpenger. De ansatte  som søker i NAV’s nye løsning vil få utbetalt ca. 60 % av de dagpengene de  har rett på i løpet av noen dager. Det vil bli holdt tilbake 25 % til skatt.  Les mer i lenken under.

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke

Spørsmål: Rapportering av permitteringer i a-meldingen

Svar: Det er avgjørende at dere som lønningsansvarlig husker å rapportere permitteringene i a-meldingen da dette er eneste måte NAV kan fange opp at de ansatte faktisk er permittert.

Ferie og feriepenger

Spørsmål: Mange permitterte ansatte mangler kontanter i disse dager og spør arbeidsgiver om de kan få feriepengene. Kan arbeidsgiver utbetale feriepenger til ansatte som er permitterte?

Svar: Feriepenger er ment å dekke inn den inntekten du skulle hatt når du har ferie. Får du utbetalt dagpenger fra NAV og feriepenger fra arbeidsgiver, betyr det at du ikke har inntekt når du senere skal ta ut ferien. 

I og med at feriepengene skal dekke lønnsbortfallet ved ferieuttaket, er det ikke uten videre lov å utbetale forskudd på feriepenger.

Dersom arbeidsgiver har likviditet er det da et alternativ å gi den ansatte et kortsiktig lån som tilbakebetales når den ansatte er tilbake i jobb.

Spørsmål: Kan man ta ut ferie når du er permittert?

Svar: Ønsker du å ta ut ferie, vil du ikke være ledig for arbeid i denne perioden. Hvis arbeidsgiver godkjenner ferien, skal du ha feriepenger fra arbeidsgiver og ikke dagpenger fra NAV. Ønsker du ikke å ta ut ferie, skal du heller ikke ha feriepenger fra arbeidsgiver. Da er du tilgjengelig for arbeid hvis arbeidsgiver ønsker å tilbakekalle deg.

Spørsmål: Kan arbeidsgiver endre allerede godkjent sommerferie grunnet koronavirus?

Svar: Arbeidsgiver kan endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, jf. ferieloven § 6. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver må i så fall på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstager. Det er viktig at arbeidstaker i dette møte opplyser om merkostnader dette medfører for arbeidstaker. Arbeidsgiver må dekke disse merkostnadene.

Spørsmål: Den ansatte skal avvikle ferie mens han er permittert. Hvordan  påvirker dette permitteringsperioden?

Svar: Feriefravær  stopper permitteringen – altså slik at den ansatte får utbetalt feriepenger som er opptjent fra året før. Den ansatte må oppgi at ferie skal avvikles i  sitt meldekort til NAV.

Spørsmål: Sykdom i ferien – hva gjelder?

Svar: Dersom du er 100 prosent sykmeldt har du rett til å få ferien utsatt.  Hvis du blir syk i ferien kan du kreve  feriedagene utsatt allerede fra første dag du er syk.

Spørsmål: Har den ansatte rett til å få endret sine ferieplaner som følge av reiseforbud?

Svar: Dersom tidspunktet for ferie allerede er fastsatt, kan den ansatte ikke kreve å få det  endret. Dersom bedriften og den ansatte enes om en endring, er dette selvsagt  i orden. Partene oppfordres til å utvise smidighet, om mulig.

Spørsmål: Når har arbeidstager  krav på å vite om hva som er godkjent eller fastsatt av ferie?

Svar: Dersom tidspunktet for ferie allerede er fastsatt, kan den ansatte ikke kreve å få det  endret. Dersom bedriften og den ansatte enes om en endring, er dette selvsagt  i orden. Partene oppfordres til å utvise smidighet, om mulig.

Spørsmål: Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise på private reiser som utløser karantene?

Svar: Utgangspunktet er at  det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstager kan oppholde seg i ferietid og fritid. Når situasjonen er slik  at myndighetene pålegger karantene ved hjemkomst, vil mange mene at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstager ikke å reise.

Spørsmål: Kan arbeidstager kreve fastlagt ferie endret som følge av at  vedkommende er i karantene?

Svar: Vilkåret om arbeidsuførhet vil normalt ikke være oppfylt når  arbeidstager er i myndighetsfastsatt karantene i forbindelse med covid-19. At  arbeidstagere i slik karantene etter omstendighetene kan ha rett til  sykepenger, innebærer ikke et krav på å få utsatt ferien.

Spørsmål: Kan arbeidsgivere fastlegge ferieperioden for ansatte som nå er permittert?

Svar: Ja. Ferielovens bestemmelser om fastsettelse av ferie gjelder også under permittering.

Det er viktig at  arbeidsgiver er oppmerksom på at ferie skal fastlegges også for ansatte som  er permittert. I motsatt fall risikeres en opphopning av ferie på et senere  tidspunkt i ferieåret.

Andre forhold

Spørsmål: Det er nå åpnet for innreise av utenlandsk arbeidskraft til Norge. Vi har mange kolleger som bor i  Polen og skal ifølge planen komme tilbake. Når disse kommer tilbake, må de  sitte 14 dager i karantene. Har de rett på lønn i karantene?

Svar: Disse arbeidstakerne  har ikke krav på lønn fra arbeidsgiveren med mindre de har inngått en avtale  om hjemmekontor. Men de kan ha krav på sykmelding og dermed sykepenger (som  arbeidsgiver må betale i arbeidsgiverperioden (3 dager)).

Spørsmål: En student er tilkallingsvakt på en kafé. Har tilkallingsvakten rett på betalt for vaktene vedkommende  sto oppført på de første 20 dagene?

Svar: Om tilkallingsvakter er satt opp på vakter fremover, vil  tilkallingsvakten ha krav på lønn for disse dagene fra arbeidsgiveren, hvis ikke tilkallingsvakten blir permittert.

Spørsmål: Bør de ansatte  endre skattekortet sitt da de blir permittert?

Svar: NAV skriver på sine hjemmesider at dersom arbeidstaker får dagpenger (og arbeidsavklarings-penger) vil de alltid trekke etter tabelldelen av skattekortet. Dette er ikke nødvendigvis helt i tråd med skattebetalingsforskriften § 5-1-4 som sier at hovedarbeidsgiver skal trekke etter tabell og biarbeidsgiver skal bruke prosentdel av skattekortet.

Det er viktig for arbeidstaker at ikke både NAV og arbeidsgiver trekker etter tabell for samme periode, i så tilfelle kan arbeidstakers restskatt bli stor.

Vi foreslår derfor at arbeidstaker ber NAV trekke etter prosentdel dersom arbeidstaker mener at NAV er biarbeidsgiver (utbetaler den laveste ytelsen).

Dersom arbeidstaker ønsker at NAV skal benytte annen del av skattekortet kan arbeidstaker benytte tjenesten «Skriv til oss».

Hvis arbeidstaker har prosentkort, bør de endre skattekortet hos Skatteetaten.

Vær obs på at man uansett bør endre skattekortet hvis en søker om utsettelse på avdrag og renter hos banken, eller betaler mindre gjeldsrenter, som følge av at renten på lånet settes ned.

Spørsmål: Kan arbeidsgiver  si opp en permittert arbeidstaker?

Svar: Arbeidsgiver kan si opp mens arbeidstakeren er permittert. Da gjelder  de samme regler som for vanlige oppsigelser (saklig grunnlag, saksbehandlings-regler osv.) og arbeidstakeren  har både rett og plikt til å jobbe i normal oppsigelsestid. Lønnsplikten  gjeninntrer for arbeidsgiveren. Arbeidstaker som er permittert uten lønn kan  også selv gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra  den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett  hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale. Dette kommer frem  av arbeidsmiljøloven § 15–3 (9).

Spørsmål: Kan ansatte permitteres  under en sykmeldingsperiode?

Svar: Ja, det er adgang  til å permittere under en sykmeldingsperiode. De ansatte har da krav på  sykepenger så lenge de er sykmeldt.

Spørsmål: Hva skjer med lærlinger som nettopp har startet læretiden som er  blitt permittert. Hvilke  rettigheter har de?

Svar: Stortinget har besluttet en midlertidig ordning slik at lærlinger som blir permittert  kan søke dagpenger hos NAV og få inntektssikring på nivå med lærling-lønnen.

Spørsmål: Hvilke regler gjelder dersom en ansatt blir syk under permittering?

Svar: Blir en ansatt syk  i permitteringsperioden, må vedkommende ha sykmelding fra dag én og søke  sykepenger fra NAV etterpå.

Spørsmål: Har den ansatte krav på å beholde firmabilen under permittering?

Svar: Svaret på dette spørsmålet er avtaleregulert. Hvis arbeidsgiver ikke  har regulert hva som skal skje med bilen hvis ansatte permitteres, eller dette på annen måte er regulert  av bedriftens praksis, så vil det i mange tilfeller være riktig at den ansatte beholder bilen.

Spørsmål: Skal ansatte som er permittert skatte av firmabilen?

Svar: Hvis den ansatte beholder bilen under permittering så gjelder de  ordinære reglene for  firmabilbeskatning. Fordelen skal rapporteres hver måned bilen har vært i bruk. Hvis den ansatte har firmabil, men ikke lønn som kan dekke  skatten/forskuddstrekket så skal arbeidsgiver gi beskjed til Skattekontoret.

Dette vil også  gjelde hvis den ansatte har andre naturalytelser, men hvor det ikke utbetales  lønn.

Det er ikke  fastsatt et eget skjema for dette, men skjemaet RF-1306 kan benyttes.
 
Alternativt kan  dere velge å rapportere det som vanlig gjennom lønn, men som en trekkfri kjøring.  Da slipper man å rapportere på eget skjema, så blir det innberettet som  vanlig på den ansatte. Den ansatte vil da bli trukket for lite i  forskuddstrekk og må ta høyde dette. Det kan enten skje ved å trekke ekstra  skatt når vedkommende er tilbake på jobb, eller akseptere en eventuell  restskatt.

Spørsmål: Når kan arbeidsgiver søke om refusjon for dag 3 til 20?

Svar: NAV jobber med en refusjonsløsning som forventes å være klar etter påske. (ps... nye regler kom 15.04.20)

Omsorgspenger

Spørsmål: Nye regler om omsorgspenger.

Svar: Alle får nå utvidet sin rett til antall omsorgsdager til det dobbelte  av ordinært antall. Ordningen gjelder for 2020, og gjelder ikke bare fravær  relatert til koronasituasjonen.

Du kan lese mer om omsorgsdager i lenken under. Her står det bl.a. om  retten til overføring av omsorgsdager.

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/

Spørsmål: Skal omsorgspenger / sykt barn rapporteres i a-meldingen?    

Svar: Nei, dette skal ikke rapporteres i A-meldingen.

Spørsmål: Forskuttering og refusjon.

Svar: Arbeidsgiver skal kun dekke de tre første dagene med omsorgspenger  dersom omsorgspenger utbetales i forbindelse med stenging av skoler og  barnehager. Arbeidsgiver må forskuttere de øvrige dager med omsorgspenger  arbeidstaker eventuelt har krav på. Det kan kreves refusjon fra NAV.

Spørsmål: Vi har ansatte som er på hjemmekontor, men ikke får jobbet fullt ut  som de skal, da det er små barn hjemme og omsorgs-plikt for disse. Kan  omsorgspenger delvis benyttes i et slikt tilfelle?

Svar: Det oppfordres til det. Ved refusjon hos NAV, må timene regnes sammen  til dager.  

Spørsmål: Er det mulig å søke refusjon vedr. omsorgsdager per timer nå?

Svar: Ja, her er det nå opp til den enkelte arbeidsgiver. Dersom  arbeidsgiver aksepterer det, er dette ok.

Spørsmål: Kan vi søke om omsorgspenger via digital inntektsmelding?

Svar: Ja, her kan vi benytte inntektsmeldingen i lønnssystem, eller på  nav.no

Spørsmål: Kan det søkes  refusjon for omsorgs-dagene dersom det ble brukt mer enn 3 dager forut for  13.03.2020?  

Svar: Fra og med 13.  mars kan du som arbeidsgiver få refusjon fra 4. dag. Har du betalt ut 3 dager  eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020.  

Sykepenger for fravær som skyldes Korona

Spørsmål: Nye regler om egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger.

Svar: 3 dager arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiverperioden  for sykepenger reduseres fra 16 kalenderdager til tre kalenderdager for koronarelatert  fravær. De nye reglene gjelder fra 16. mars. Merk at det er kun ved  koronarelatert fravær at arbeidsgiver-perioden er redusert. Det vil si at for  andre typer sykefravær, så vil fortsatt arbeidsgiverperioden være 16  kalenderdager.

Spørsmål: Må arbeidsgiver betale sykepenger etter 3 dager for så å kreve refusjon fra NAV  eller betaler NAV fra dag 4?

Svar: Inntil videre må  dere fortsette å betale sykepenger hele arbeidsgiverperioden. NAV ber oss om  å sende inntektsmelding som i dag, med arbeidsgiverperiode på 16 dager. NAV vil senere refundere fra fjerde dag.

Spørsmål: Hvordan blir det med koronarelatert fravær som startet før 16. mars?

Svar: De nye reglene gjelder fra og med 16. mars. Dersom  arbeidsgiverperioden startet før 16. mars, refunderes ikke dagene før denne  datoen. Det vil si at dersom sykefraværet for eksempel starter 10. mars, så  vil NAV refundere sykepenger fra og med 16. mars.

Arbeidsgiver  utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra NAV.

Spørsmål: Hvordan skal arbeidsgiver vite om fraværet er koronarelatert?

Svar: For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon av sykepenger fra dag  4-16, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet  skyldes krona-pandemien. Vi anbefaler ikke at man oppbevarer eller lagrer  informasjon utover at det svares Ja/Nei på om fraværet skyldes Korona.

Spørsmål: I hvilke tilfeller har arbeidsgiver  rett til refusjon fra dag 4?

Svar: Arbeidsgiver har rett til refusjon dersom sykefraværet skyldes Korona. Det innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller  i lovpålagt karantene.

Arbeidsgiver kan  få refusjon for fraværsdager fra og med 16. mars.

Spørsmål: Hva skjer med  arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt?

Svar: Personer som bryter  nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til  Norge, kan nektes sykepenger.

Spørsmål: Må ansatte ha arbeidet  i 2 måneder for å ha opptjent rett til egenmelding nå?

Svar: Nei, dette er  regulert i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 3-3:

§ 3-3.Særlige  regler om egenmelding:

·          Arbeidstakeren  har rett til å bruke egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første  fraværsdag.

·          Egenmelding  kan nyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire  uker.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-20-368

Spørsmål: Hvordan kan vi søke om refusjon for deler av arbeidsgiverperioden ved koronarelatert sykdom?

Svar: Skjemaet finner du her:

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus—hva-er-status

Spørsmål: Kan du vente?

Svar: Det kommer en mulighet for å sende samlekrav om noen dager. Akkurat  nå må man sende ett krav for hvert tilfelle. Har dere anledning til å vente  noen dager, kan det være besparende å sende kravene samlet.

Arbeidsgiveravgift

Spørsmål: Myndighetene har sagt at arbeidsgiveravgiften skal reduseres med 4%.  Når og hvordan skal dette gjennomføres?

Svar: 27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for  arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). Det vil også etableres en  ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Tiltakene innebærer en  endring i den godkjente avtalen om differensiert arbeidsgiveravgift og må  godkjennes av ESA. Vedtakene må derfor utredes nærmere før endelig forslag legges  frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

A-ordningen  informerer om følgende:

Arbeidsgivere skal  ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen.  Fortsett å rapportere etter vanlig satser.

Spørsmål: Innbetaling av arbeidsgiveravgift  for termin 2 er foreslått utsatt til 15. august. Er fristen for innbetaling  av forskuddsskatt utsatt tilsvarende?

Svar: Nei, forskuddsskatten skal betales til den vanlig fastsatte fristen.

Spørsmål: Er innbetaling av  arbeidsgiveravgift for termin 3 utsatt?

Svar: Dette er ikke avklart ennå, men det er antydet at det kan bli aktuelt  med utsettelse av innbetalingen også for termin 3.

versjon pr 21.04.2020 / Morten Sætra

April 16, 2020

Andre aktuelle saker

SE ALLE VÅRE NYHETER

Dagpenger og lønnsplikt mm.

Spørsmål: Hvor mange dager med dagpenger blir utbetalt i påsken?

Svar: Forskriften er nå endret slik at dagpenger under permittering blir utbetalt som vanlig også ved høytider. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.

Spørsmål: Hvor mange lønnspliktdager gjelder ved delvis permittering. Ansatt i 100 % stilling, 50 % permittert?

Svar: Her blir det 4 lønnspliktdager (arbeidsgiver skal dekke tilsvarende 2 dager permitteringslønn). Dersom du har flere spørsmål ang. dette kontakt NAV, eller se flere eksempler her

Spørsmål: Utregning av lønnspliktdager.

Svar: Arbeidsgiver skal betale lønn den dagen permitteringsvarselet blir sendt – deretter skal det betales lønn i et visst antall dager i en varslingsperiode.

I utgangspunktet er varslingsfristen 14 dager, men ved uforutsette hendelser er den 2 dager.

Når varselsperioden er ferdig skal arbeidsgiver betale 2 arbeidsdager med lønnsplikt hvor arbeidstaker skulle vært på jobb, men ikke jobber fordi han er permittert

Spørsmål: Ved bruk av gradert permittering - f.eks. 50 % - hvordan kan dette endres opp/neduke for uke? F.eks. jobbe 80 % en uke og 20 % neste uke?

Svar: Du må permittere maks permitteringsgrad som er nødvendig hvis du er usikker på arbeidsbehovet. Deretter kan du hente tilbake arbeidstaker hvis behovet for merarbeid er der. Øker du permitterings-graden, må det gis nytt permitteringsvarsel.

Spørsmål: Arbeidsgiver ønsker å forskuttere lønn for alle de 20 første dagene slik myndighetene har anbefalt. Hvor mange dager skal arbeidsgiver da forskuttere dersom den ansatte er 50 % permittert.

Svar: Perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte. 

I praksis betyr dette at vi må forskuttere lønn tilsvarende permitteringsgraden for de 18 dagene. 

(Ytelsen baseres på historisk inntekt (siste 3 mnd.) før permittering - som da vil tilsvare vedkommendes gj.sn lønn i sin deltidsstilling - deretter deles dette beløpet på 21,67 = dagsats - som igjen fordeles på ukedagene mandag til fredag neste 18 dager.  Dagsatsen etter denne ytelsen vil mao være lavere pr. dag enn lønn, men fordeles over flere dager)

Spørsmål: Hvordan telles permitteringsdagene?

Svar: Permitteringsdagene telles på virkedager. For de som jobber vanlig 5 dagers uke, mandag til fredag.

Spørsmål: Hvilken oppsigelsestid gjelder for de som er permittert uten lønn fra arbeidsgiver?

Svar: Når man er permittert uten lønn fra arbeidsgiver er det normalt at man kun har 14  dagers oppsigelsestid.

Spørsmål: Hva utgjør grunnlaget for dagpengene?

Svar: Dagpengegrunnlaget tilsvarer sykepengegrunnlaget for de siste 12 eller 36 månedene avhengig av hva som lønner seg for arbeidstaker (grunnlaget hentes fra a-meldingen). Info her

Spørsmål: Utbetalingene fra NAV. Hvilke begrensninger gjelder?

Svar: NAV beregner alle ytelser av grunnlag opp til 6G (99.858 * 6= 599.148,-)

NAV beregner og betaler 10,2 % feriepenger

NB! Permitteringsgraden må være minst 40% for å ha rett på dagpenger.

Spørsmål: Vi har polske arbeidstakere som blir satt i 2 ukers karantene når de kommer til Norge. Kan de permitteres?

Svar: De kan permitteres dersom det er mangel på arbeid. De som sitter i karantene, kan ikke permitteres hvis det ikke er mangel på arbeid.

Spørsmål: Har studenter rett på dagpenger?

Svar: Studenter har normalt ikke rett på dagpenger, da de ikke regnes som reelle arbeidssøkere. 

Forskriften som nå har kommet viser at studenter allikevel skal ha rett på lønnskompensasjon for disse 18 dagene.

Spørsmål: Får pensjonister som jobber dagpenger?

Svar: De som har fylt 67  år har normalt ikke rett  på dagpenger. 

Forskriften som nå har kommet viser at de som har fylt 67  år allikevel skal ha rett på lønnskompensasjon for disse 18 dagene.

Spørsmål: Forskuttering  av NAV’s andel?

(forskuttere lønna til de som blir permittert  fra dag 3. til dag 20)

Arbeidsminister  Torbjørn Røe Isaksen (H) oppfordrer arbeidsgivere som kan, om å forskuttere  dagpenger til permitterte arbeidstakere for å avlaste Nav. Videre sier han: «alle  bedrifter som følger hans oppfordring, skal få igjen hver krone de legger  ut.»
 
NAV er i gang med å lage en digital søknad- og utbetalingsfunksjon som vil være klar i månedsskiftet april/mai.

NB!  Ikke forskuttering etter 20. april

Arbeidsgivere må  derfor ikke forskuttere lønn til ansatte i denne 18 dagers perioden for  permitteringer som starter etter 20. april.

Svar: Dersom dere  velger å forskuttere NAV sin andel av dagpengene anbefaler vi at dette registreres på en slik måte at det  er enkelt å få ut statistikker / rapporter på dette senere for søknad om  refusjon fra NAV.

Lønnskompensasjon for permitterte:

Hovedtrekk:

De ansatte får støtte de første 18  ukedagene (mandag – fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet.

Ytelsen utgjør 83 % av en månedslønn.  Det gjøres fradrag for lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver i  perioden.

(Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed  21,7 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den  skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.)

Eksempel 1. Vi har allerede utbetalt full lønn for mars, de ansatte blir  permittert fra 20. mars

NB! Det er p.t. uklart for oss hvordan NAV skal fange  opp at ikke både arbeidstaker og arbeidsgiver søker om refusjon for de samme pengene!

Svar: Her er det vi  forskutterer utbetalt på ordinær lønnsart med grunnlag for skatt og aga, samt lønnbeskrivelse som ordinær lønn.

Den ansatte har kanskje sendt inn søknad om dagpenger  på vanlig måte, uten å tenke på at disse pengene allerede er utbetalt fra  arbeidsgiver.

En mulighet er at dette trekkes i lønn på et senere  tidspunkt når den ansatte får sine penger fra NAV. Trekket gjennomføres da på  en lønnsart som er likt definert som den vi utbetalte på.

Alternativt kan vi lage en korreksjonskjøring på mars  med minus på brutto lønn og minus på forskuddstrekk. Dette anses som et lån  til arbeidstaker. Husk i så fall skriftlig avtale om tilbakebetaling av lånet  med trekk i feriepenger eller lønn etter at permitteringen er ferdig.

Søke refusjon via NAV’s digitale søknad- og utbetalingsfunksjon som vil være klar i månedsskiftet april/mai. Søknad om refusjon må fremmes innen 31. oktober 2020.

Eksempel 2. Vi ønsker å forskuttere lønn for dag 3. til 20.

NB!  Ikke forskuttering etter 20. april

Arbeidsgivere må derfor ikke forskuttere lønn til ansatte  i denne 18 dagersperioden for permitteringer som starter etter 20. april.

Svar: Det er ikke egen lønnsbeskrivelse for dette i a-ordningen. Vårt forslag er å opprette en egen lønnsart.

Slik vi forstår dette pr. 5. april skal du da  oppgi "dagpengene" på samme måte som lønn, for eksempel som fastlønn,  timelønn eller annen inntekt. Det er ikke en egen beskrivelse for lønn  utbetalt under permittering.

Arbeidsgiveravgiften skal sannsynligvis  behandles på samme måte som ved refusjon av sykepenger mv. etter  folketrygdloven § 23-2 femte ledd. Her venter vi på en avklaring.

Eksempel 3: Gi den ansatte et lån.

Svar: Et alternativ  kan være å utbetale et lån til de ansatte som tilbakebetales når de ansatte  er tilbake i ordinært arbeid.

Fordelen med dette er at det ikke påvirker  innberetningen, og at vi da ikke risikerer å gjøre noe som ikke stemmer med  det som endelig blir vedtatt.  

Eksempel 4: De ansatte kan selv søke om forskudd på NAV sine sider.

Svar: NAV har opprettet en ny ordning hvor  den ansatte selv kan gå inn å søke om forskudd på sine dagpenger. De ansatte  som søker i NAV’s nye løsning vil få utbetalt ca. 60 % av de dagpengene de  har rett på i løpet av noen dager. Det vil bli holdt tilbake 25 % til skatt.  Les mer i lenken under.

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke

Spørsmål: Rapportering av permitteringer i a-meldingen

Svar: Det er avgjørende at dere som lønningsansvarlig husker å rapportere permitteringene i a-meldingen da dette er eneste måte NAV kan fange opp at de ansatte faktisk er permittert.

Ferie og feriepenger

Spørsmål: Mange permitterte ansatte mangler kontanter i disse dager og spør arbeidsgiver om de kan få feriepengene. Kan arbeidsgiver utbetale feriepenger til ansatte som er permitterte?

Svar: Feriepenger er ment å dekke inn den inntekten du skulle hatt når du har ferie. Får du utbetalt dagpenger fra NAV og feriepenger fra arbeidsgiver, betyr det at du ikke har inntekt når du senere skal ta ut ferien. 

I og med at feriepengene skal dekke lønnsbortfallet ved ferieuttaket, er det ikke uten videre lov å utbetale forskudd på feriepenger.

Dersom arbeidsgiver har likviditet er det da et alternativ å gi den ansatte et kortsiktig lån som tilbakebetales når den ansatte er tilbake i jobb.

Spørsmål: Kan man ta ut ferie når du er permittert?

Svar: Ønsker du å ta ut ferie, vil du ikke være ledig for arbeid i denne perioden. Hvis arbeidsgiver godkjenner ferien, skal du ha feriepenger fra arbeidsgiver og ikke dagpenger fra NAV. Ønsker du ikke å ta ut ferie, skal du heller ikke ha feriepenger fra arbeidsgiver. Da er du tilgjengelig for arbeid hvis arbeidsgiver ønsker å tilbakekalle deg.

Spørsmål: Kan arbeidsgiver endre allerede godkjent sommerferie grunnet koronavirus?

Svar: Arbeidsgiver kan endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, jf. ferieloven § 6. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver må i så fall på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstager. Det er viktig at arbeidstaker i dette møte opplyser om merkostnader dette medfører for arbeidstaker. Arbeidsgiver må dekke disse merkostnadene.

Spørsmål: Den ansatte skal avvikle ferie mens han er permittert. Hvordan  påvirker dette permitteringsperioden?

Svar: Feriefravær  stopper permitteringen – altså slik at den ansatte får utbetalt feriepenger som er opptjent fra året før. Den ansatte må oppgi at ferie skal avvikles i  sitt meldekort til NAV.

Spørsmål: Sykdom i ferien – hva gjelder?

Svar: Dersom du er 100 prosent sykmeldt har du rett til å få ferien utsatt.  Hvis du blir syk i ferien kan du kreve  feriedagene utsatt allerede fra første dag du er syk.

Spørsmål: Har den ansatte rett til å få endret sine ferieplaner som følge av reiseforbud?

Svar: Dersom tidspunktet for ferie allerede er fastsatt, kan den ansatte ikke kreve å få det  endret. Dersom bedriften og den ansatte enes om en endring, er dette selvsagt  i orden. Partene oppfordres til å utvise smidighet, om mulig.

Spørsmål: Når har arbeidstager  krav på å vite om hva som er godkjent eller fastsatt av ferie?

Svar: Dersom tidspunktet for ferie allerede er fastsatt, kan den ansatte ikke kreve å få det  endret. Dersom bedriften og den ansatte enes om en endring, er dette selvsagt  i orden. Partene oppfordres til å utvise smidighet, om mulig.

Spørsmål: Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise på private reiser som utløser karantene?

Svar: Utgangspunktet er at  det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstager kan oppholde seg i ferietid og fritid. Når situasjonen er slik  at myndighetene pålegger karantene ved hjemkomst, vil mange mene at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstager ikke å reise.

Spørsmål: Kan arbeidstager kreve fastlagt ferie endret som følge av at  vedkommende er i karantene?

Svar: Vilkåret om arbeidsuførhet vil normalt ikke være oppfylt når  arbeidstager er i myndighetsfastsatt karantene i forbindelse med covid-19. At  arbeidstagere i slik karantene etter omstendighetene kan ha rett til  sykepenger, innebærer ikke et krav på å få utsatt ferien.

Spørsmål: Kan arbeidsgivere fastlegge ferieperioden for ansatte som nå er permittert?

Svar: Ja. Ferielovens bestemmelser om fastsettelse av ferie gjelder også under permittering.

Det er viktig at  arbeidsgiver er oppmerksom på at ferie skal fastlegges også for ansatte som  er permittert. I motsatt fall risikeres en opphopning av ferie på et senere  tidspunkt i ferieåret.

Andre forhold

Spørsmål: Det er nå åpnet for innreise av utenlandsk arbeidskraft til Norge. Vi har mange kolleger som bor i  Polen og skal ifølge planen komme tilbake. Når disse kommer tilbake, må de  sitte 14 dager i karantene. Har de rett på lønn i karantene?

Svar: Disse arbeidstakerne  har ikke krav på lønn fra arbeidsgiveren med mindre de har inngått en avtale  om hjemmekontor. Men de kan ha krav på sykmelding og dermed sykepenger (som  arbeidsgiver må betale i arbeidsgiverperioden (3 dager)).

Spørsmål: En student er tilkallingsvakt på en kafé. Har tilkallingsvakten rett på betalt for vaktene vedkommende  sto oppført på de første 20 dagene?

Svar: Om tilkallingsvakter er satt opp på vakter fremover, vil  tilkallingsvakten ha krav på lønn for disse dagene fra arbeidsgiveren, hvis ikke tilkallingsvakten blir permittert.

Spørsmål: Bør de ansatte  endre skattekortet sitt da de blir permittert?

Svar: NAV skriver på sine hjemmesider at dersom arbeidstaker får dagpenger (og arbeidsavklarings-penger) vil de alltid trekke etter tabelldelen av skattekortet. Dette er ikke nødvendigvis helt i tråd med skattebetalingsforskriften § 5-1-4 som sier at hovedarbeidsgiver skal trekke etter tabell og biarbeidsgiver skal bruke prosentdel av skattekortet.

Det er viktig for arbeidstaker at ikke både NAV og arbeidsgiver trekker etter tabell for samme periode, i så tilfelle kan arbeidstakers restskatt bli stor.

Vi foreslår derfor at arbeidstaker ber NAV trekke etter prosentdel dersom arbeidstaker mener at NAV er biarbeidsgiver (utbetaler den laveste ytelsen).

Dersom arbeidstaker ønsker at NAV skal benytte annen del av skattekortet kan arbeidstaker benytte tjenesten «Skriv til oss».

Hvis arbeidstaker har prosentkort, bør de endre skattekortet hos Skatteetaten.

Vær obs på at man uansett bør endre skattekortet hvis en søker om utsettelse på avdrag og renter hos banken, eller betaler mindre gjeldsrenter, som følge av at renten på lånet settes ned.

Spørsmål: Kan arbeidsgiver  si opp en permittert arbeidstaker?

Svar: Arbeidsgiver kan si opp mens arbeidstakeren er permittert. Da gjelder  de samme regler som for vanlige oppsigelser (saklig grunnlag, saksbehandlings-regler osv.) og arbeidstakeren  har både rett og plikt til å jobbe i normal oppsigelsestid. Lønnsplikten  gjeninntrer for arbeidsgiveren. Arbeidstaker som er permittert uten lønn kan  også selv gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra  den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett  hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale. Dette kommer frem  av arbeidsmiljøloven § 15–3 (9).

Spørsmål: Kan ansatte permitteres  under en sykmeldingsperiode?

Svar: Ja, det er adgang  til å permittere under en sykmeldingsperiode. De ansatte har da krav på  sykepenger så lenge de er sykmeldt.

Spørsmål: Hva skjer med lærlinger som nettopp har startet læretiden som er  blitt permittert. Hvilke  rettigheter har de?

Svar: Stortinget har besluttet en midlertidig ordning slik at lærlinger som blir permittert  kan søke dagpenger hos NAV og få inntektssikring på nivå med lærling-lønnen.

Spørsmål: Hvilke regler gjelder dersom en ansatt blir syk under permittering?

Svar: Blir en ansatt syk  i permitteringsperioden, må vedkommende ha sykmelding fra dag én og søke  sykepenger fra NAV etterpå.

Spørsmål: Har den ansatte krav på å beholde firmabilen under permittering?

Svar: Svaret på dette spørsmålet er avtaleregulert. Hvis arbeidsgiver ikke  har regulert hva som skal skje med bilen hvis ansatte permitteres, eller dette på annen måte er regulert  av bedriftens praksis, så vil det i mange tilfeller være riktig at den ansatte beholder bilen.

Spørsmål: Skal ansatte som er permittert skatte av firmabilen?

Svar: Hvis den ansatte beholder bilen under permittering så gjelder de  ordinære reglene for  firmabilbeskatning. Fordelen skal rapporteres hver måned bilen har vært i bruk. Hvis den ansatte har firmabil, men ikke lønn som kan dekke  skatten/forskuddstrekket så skal arbeidsgiver gi beskjed til Skattekontoret.

Dette vil også  gjelde hvis den ansatte har andre naturalytelser, men hvor det ikke utbetales  lønn.

Det er ikke  fastsatt et eget skjema for dette, men skjemaet RF-1306 kan benyttes.
 
Alternativt kan  dere velge å rapportere det som vanlig gjennom lønn, men som en trekkfri kjøring.  Da slipper man å rapportere på eget skjema, så blir det innberettet som  vanlig på den ansatte. Den ansatte vil da bli trukket for lite i  forskuddstrekk og må ta høyde dette. Det kan enten skje ved å trekke ekstra  skatt når vedkommende er tilbake på jobb, eller akseptere en eventuell  restskatt.

Spørsmål: Når kan arbeidsgiver søke om refusjon for dag 3 til 20?

Svar: NAV jobber med en refusjonsløsning som forventes å være klar etter påske. (ps... nye regler kom 15.04.20)

Omsorgspenger

Spørsmål: Nye regler om omsorgspenger.

Svar: Alle får nå utvidet sin rett til antall omsorgsdager til det dobbelte  av ordinært antall. Ordningen gjelder for 2020, og gjelder ikke bare fravær  relatert til koronasituasjonen.

Du kan lese mer om omsorgsdager i lenken under. Her står det bl.a. om  retten til overføring av omsorgsdager.

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/

Spørsmål: Skal omsorgspenger / sykt barn rapporteres i a-meldingen?    

Svar: Nei, dette skal ikke rapporteres i A-meldingen.

Spørsmål: Forskuttering og refusjon.

Svar: Arbeidsgiver skal kun dekke de tre første dagene med omsorgspenger  dersom omsorgspenger utbetales i forbindelse med stenging av skoler og  barnehager. Arbeidsgiver må forskuttere de øvrige dager med omsorgspenger  arbeidstaker eventuelt har krav på. Det kan kreves refusjon fra NAV.

Spørsmål: Vi har ansatte som er på hjemmekontor, men ikke får jobbet fullt ut  som de skal, da det er små barn hjemme og omsorgs-plikt for disse. Kan  omsorgspenger delvis benyttes i et slikt tilfelle?

Svar: Det oppfordres til det. Ved refusjon hos NAV, må timene regnes sammen  til dager.  

Spørsmål: Er det mulig å søke refusjon vedr. omsorgsdager per timer nå?

Svar: Ja, her er det nå opp til den enkelte arbeidsgiver. Dersom  arbeidsgiver aksepterer det, er dette ok.

Spørsmål: Kan vi søke om omsorgspenger via digital inntektsmelding?

Svar: Ja, her kan vi benytte inntektsmeldingen i lønnssystem, eller på  nav.no

Spørsmål: Kan det søkes  refusjon for omsorgs-dagene dersom det ble brukt mer enn 3 dager forut for  13.03.2020?  

Svar: Fra og med 13.  mars kan du som arbeidsgiver få refusjon fra 4. dag. Har du betalt ut 3 dager  eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020.  

Sykepenger for fravær som skyldes Korona

Spørsmål: Nye regler om egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger.

Svar: 3 dager arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiverperioden  for sykepenger reduseres fra 16 kalenderdager til tre kalenderdager for koronarelatert  fravær. De nye reglene gjelder fra 16. mars. Merk at det er kun ved  koronarelatert fravær at arbeidsgiver-perioden er redusert. Det vil si at for  andre typer sykefravær, så vil fortsatt arbeidsgiverperioden være 16  kalenderdager.

Spørsmål: Må arbeidsgiver betale sykepenger etter 3 dager for så å kreve refusjon fra NAV  eller betaler NAV fra dag 4?

Svar: Inntil videre må  dere fortsette å betale sykepenger hele arbeidsgiverperioden. NAV ber oss om  å sende inntektsmelding som i dag, med arbeidsgiverperiode på 16 dager. NAV vil senere refundere fra fjerde dag.

Spørsmål: Hvordan blir det med koronarelatert fravær som startet før 16. mars?

Svar: De nye reglene gjelder fra og med 16. mars. Dersom  arbeidsgiverperioden startet før 16. mars, refunderes ikke dagene før denne  datoen. Det vil si at dersom sykefraværet for eksempel starter 10. mars, så  vil NAV refundere sykepenger fra og med 16. mars.

Arbeidsgiver  utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra NAV.

Spørsmål: Hvordan skal arbeidsgiver vite om fraværet er koronarelatert?

Svar: For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon av sykepenger fra dag  4-16, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet  skyldes krona-pandemien. Vi anbefaler ikke at man oppbevarer eller lagrer  informasjon utover at det svares Ja/Nei på om fraværet skyldes Korona.

Spørsmål: I hvilke tilfeller har arbeidsgiver  rett til refusjon fra dag 4?

Svar: Arbeidsgiver har rett til refusjon dersom sykefraværet skyldes Korona. Det innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller  i lovpålagt karantene.

Arbeidsgiver kan  få refusjon for fraværsdager fra og med 16. mars.

Spørsmål: Hva skjer med  arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt?

Svar: Personer som bryter  nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til  Norge, kan nektes sykepenger.

Spørsmål: Må ansatte ha arbeidet  i 2 måneder for å ha opptjent rett til egenmelding nå?

Svar: Nei, dette er  regulert i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 3-3:

§ 3-3.Særlige  regler om egenmelding:

·          Arbeidstakeren  har rett til å bruke egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første  fraværsdag.

·          Egenmelding  kan nyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire  uker.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-20-368

Spørsmål: Hvordan kan vi søke om refusjon for deler av arbeidsgiverperioden ved koronarelatert sykdom?

Svar: Skjemaet finner du her:

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus—hva-er-status

Spørsmål: Kan du vente?

Svar: Det kommer en mulighet for å sende samlekrav om noen dager. Akkurat  nå må man sende ett krav for hvert tilfelle. Har dere anledning til å vente  noen dager, kan det være besparende å sende kravene samlet.

Arbeidsgiveravgift

Spørsmål: Myndighetene har sagt at arbeidsgiveravgiften skal reduseres med 4%.  Når og hvordan skal dette gjennomføres?

Svar: 27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for  arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). Det vil også etableres en  ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Tiltakene innebærer en  endring i den godkjente avtalen om differensiert arbeidsgiveravgift og må  godkjennes av ESA. Vedtakene må derfor utredes nærmere før endelig forslag legges  frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

A-ordningen  informerer om følgende:

Arbeidsgivere skal  ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen.  Fortsett å rapportere etter vanlig satser.

Spørsmål: Innbetaling av arbeidsgiveravgift  for termin 2 er foreslått utsatt til 15. august. Er fristen for innbetaling  av forskuddsskatt utsatt tilsvarende?

Svar: Nei, forskuddsskatten skal betales til den vanlig fastsatte fristen.

Spørsmål: Er innbetaling av  arbeidsgiveravgift for termin 3 utsatt?

Svar: Dette er ikke avklart ennå, men det er antydet at det kan bli aktuelt  med utsettelse av innbetalingen også for termin 3.

versjon pr 21.04.2020 / Morten Sætra

Andre kundecaser

SE ALLE kundecaser
Lukk skjema